Szczecin , Zachodniopomorskie

Obiekt | 170 276 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 170 276 zł
 • Miasto: Szczecin
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • Cena za m2: 170 276 zł
 • Ulica: Zygmunta Chmielewskiego 24
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 8 600 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 39738X93066399
 • Termin wpłaty wadium: 2019-08-22 - Co to znaczy?

Opis

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie

70-952 Szczecin, ul. Tama Pomorzańska 26


OGŁASZA PIERWSZY PISEMNY NIEOGRANICZONY

PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

położonej w Szczecinie przy ul. Chmielewskiego.


Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego działki położonej w Szczecinie (woj. zachodniopomorskie) przy ul. Zygmunta Chmielewskiego, oznaczonej jako działka nr 1/34, obręb 1058, Śródmieście 58 o łącznej powierzchni 656 m2 wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku po trafostacji oraz prawem współużytkowania wieczystego w udziale 656/1525 działki nr 1/49 stanowiącej drogę dojazdową do nieruchomości. Dla przedmiotowych nieruchomości Sąd Rejonowy Szczecin- Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste SZ1S/00083043/0 oraz SZ1S/00127336/2.

Nieruchomość gruntowa stanowi własność Skarbu Państwa, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. jest użytkownikiem wieczystym gruntów do dnia 05.12.2089 r.

Dla przedmiotowego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin uchwalonego przez Radę Miasta Szczecin uchwałą nr XVII/470/12 z dnia 26.03.2012 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się w granicach jednostki planistycznej nr Z.N.14 – funkcja dominująca: produkcja, składy, logistyka; funkcja uzupełniająca: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługi, rzemiosło i inne.

W księdze wieczystej SZ1S/00083043/0 nie zostały zmienione dane rejestrowe spółki PSG. Sprostowanie działu II-O (własność) nastąpi przy transakcji zbycia nieruchomości.

W dziale III księgi wieczystej SZ1S/00127336/2 widnieje ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji udziału jednego ze współużytkowników wieczystych nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej drogę dojazdową.

Na terenie nieruchomości w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska 26 -Chmielewskiego do lat 20-tych XX w. prowadzona była działalność gazowni klasycznej. Wyniki badań sozologicznych przeprowadzone w 2017 r nie wykazały przekroczeń badanych parametrów jakościowych gleby/gruntu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 170 275,82 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 82/100 netto).

Na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174) art. 43 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o VAT sprzedaż podlegać będzie zwolnieniu z podatku VAT.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w wyznaczonym terminie wadium. Wadium w wysokości 8 600,00 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset złotych 00/100) należy wnieść w pieniądzu na konto PSG sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie nr 38 1240 6292 1111 0010 5498 5107. W tytule przelewu wskazać należy przedmiot przetargu (przykładowy opis: wadium za nieruchomość- Szczecin, dz. nr 1/34, obręb Śródmieście 58) w terminie do dnia 22 sierpnia 2019 r. Wpłata wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi dnia 26 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. Oddziału Zakładu Gazowniczego w Szczecinie, 70-952 Szczecin, ul. Tama Pomorzańska 26, bud. I (A), I piętro, sala 107. Zbywca zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert oraz odwołania przetargu, jak również unieważnienia przetargu lub jego wyniku bez podania przyczyny. Zbywca zastrzega sobie nadto prawo do unieważnienia przetargu.

Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w terminie i na warunkach uzgodnionych ze Zbywającym. Odstąpienie
od zawarcia umowy powoduje utratę wadium. Wydanie nieruchomości nabywcy nastąpi po zawarciu umowy w formie aktu notarialnego i po zapłaceniu całej ceny nabycia.

Ofertę w formie pisemnej przygotowaną zgodnie ze specyfikacją warunków sprzedaży należy złożyć do dnia 26 sierpnia 2019 r. o godz. 09:30 w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta przetargowa na sprzedaż nieruchomości położonej w Szczecinie, dz. nr 1/34 obr. 1058, Śródmieście 58 – nie otwierać do dnia 26 sierpnia 2019 r. do godz. 09:00” w sekretariacie/kancelarii (bud. I (A), II piętro) Oddziału Zakładu Gazowniczego w Szczecinie, 70-952 Szczecin, ul. Tama Pomorzańska 26, lub listownie na podany adres: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie, 70-952 Szczecin, ul. Tama Pomorzańska 26. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Oddziału Zakładu Gazowniczego w Szczecinie. Niezłożenie oferty w wymaganej formie w zamkniętej kopercie będzie skutkowało unieważnieniem oferty.

Specyfikacja warunków sprzedaży (SWS) jest dostępna na stronie internetowej Spółki www.psgaz.pl w zakładce Nieruchomości i majątek na sprzedaż/Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie.

Informacje na temat nieruchomości, warunków i zasad uczestnictwa w przetargu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 (z wyjątkiem dnia przetargu). Osoba do kontaktu: Monika Ratomska-Kaczmarek, tel. (91) 42 47 144, e-mail: [email protected] lub Ewelina Jędrzejewska-Gietka, tel. (91) 42 47 114, e-mail: [email protected]

Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim umówieniu terminu. Osoba do kontaktu- Monika Ratomska-Kaczmarek, tel. (91) 42 47 144, e-mail:[email protected] lub Ewelina Jędrzejewska-Gietka, tel. (91) 42 47 114, e-mail: [email protected]

Image things

Szczecin , Prawobrzeże

144 450 zł | 4 pokoje | 63,60 m2 | Parter

 • cena: 144 450 zł
 • 2 271 za m2
Image things

Szczecin , Prawobrzeże

180 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 180 000 zł
 • 180 000 za m2
Image things

Szczecin , Zachodniopomorskie

479 000 zł | 4 pokoje | 161,16 m2 | 2 piętro

 • cena: 479 000 zł
 • 2 972 za m2