Grudziądz , Kujawsko-Pomorskie

Mieszkanie | 125 000 zł | Kawalerka | 33,80 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 125 000 zł
 • Miasto: Grudziądz
 • Powierzchnia: 33,80 m2
 • Województwo: Kujawsko-Pomorskie
 • Cena za m2: 3 698 zł
 • Ulica: Milczewskiego Bruna 3
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 6 250 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 39508X92527739
 • Termin wpłaty wadium: 2019-08-28 - Co to znaczy?

Opis

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.
z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7

ogłasza i przetarg ustny nieograniczony na zbycie
R. Milczewskiego Bruna 3/1
| Lokal położony jest na I piętrze i składa się z
pokoju z aneksem kuchennym o pow. 25,70 mí, przedpokoju o pow. 4,00 m oraz łazienki Z WC o pow. 4,10 m ́. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 13,60 m. Udział lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 474/17429. Opis lokalu: Drzwi wejściowe typowe, stolarka okienna PCV. Sciany pokryte powłokami malarskimi w aneksie kuchennym w pasie roboczym glazura. Podłogi pokryte wykładziną PCV. Mieszkanie wyposażone w sieć wodociągową, kanalizacyjną, instalację elektryczną i centralne ogrzewanie Nieruchomość położona jest na terenie który jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który stanowi teren zabudowy mieszkaniowej i uslugowej -6MW-U.
Przedmiot przetargu można oglądać w podanym wyżej terminie lub w innym dniu umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, Tel: 56 45 120 20,
Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem oraz warunkami przetargów.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata do kasy Przedsiębiorstwa lub dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu - Bank B.G.Ž. BNP Paribas S.A. Oddział Grudziądz
34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium w kwocie według informacji podanej powyżej do dnia 28 sierpnia 2019 roku (sa termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o. o.). Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 28 sierpnia 2019 r. potwierdzić dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie i złożyć w siedzibie Spółki (pokój. 102) kserokopie potwierdzenia wpłaty wadium wraz z dowodem osobistym, Uczestnicy przetargu zobowiązani są do posiadania w dniu przetargu, w celu przedłożenia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium. Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
Osoby fizyczne powinny posiadać dowód tożsamości lub paszport do wglądu, w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwa notarialne.
Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w podanym miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu ponosi wygrywający przetarg. W uzasadnionych przypadkach organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania bądź zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru nabywcy.
Z nabywcą nieruchomości pozostaje do rozliczenia fundusz remontowy odpowiadający posiadanemu udziałowi w nieruchomości wspólnej. Przyszły nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do uiszczania zaliczek na koszty nieruchomości wspólnej ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową, zgodnie z przepisami Ustawy o własności lokali (Dz. U. nr 80, poz. 903 z dnia 8 sierpnia 2000 roku z późn. zm.).
Zgodnie z treścia Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych „RODO"), wplata wadium jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, 86-300 Grudziadz, w celu prawidłowej realizacji przedmiotowej działalności określonej w Umowie Spółki. Uczestnik przetargu dane osobowe przekazuje dobrowolnie i oświadcza, że są zgodne z prawdą. Osoba wpłacajaca wadium oświadcza, że zapoznała się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu można uzyskać w MPGN Sp. Z .O. w Grudziądzu, ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, Biuro Obrotu Nieruchomościami, tel. 56 45 120 27, www.mpgn.pl, www.mpgn.otodom.pl Wywieszono: 09.08.2019 r., zdjęto: 30.08.2019 r.
Sporządził: Mateusz Olechowicz Biuro Obrotu Nieruchomościami
PROKURENT
WICEPREZES ZARZĄDU
Araum mgr Mirela Krause
mgr Wiesłatt Kozłowski
use

Image things

Grudziądz , Kujawsko-Pomorskie

185 250 zł | 75,00 m2

 • cena: 185 250 zł
 • 2 470 za m2
Image things

Grudziądz , Kujawsko-Pomorskie

89 000 zł | 3 pokoje | 75,60 m2 | 3 piętro

 • cena: 89 000 zł
 • 1 177 za m2
Image things

Grudziądz , Kujawsko-Pomorskie

75 000 zł | Kawalerka | 23,20 m2 | Parter

 • cena: 75 000 zł
 • 3 233 za m2