Skwarki , Lubelskie

Obiekt | 445 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 445 000 zł
 • Miasto: Skwarki
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Lubelskie
 • Cena za m2: 445 000 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 44 500 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 39506X92523055
 • Termin wpłaty wadium: 2019-09-11 - Co to znaczy?

Opis

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU

DOTYCZY:

Sprzedaży nieruchomości - położonych w obrębie Skwarki Gmina Susiec powiat Tomaszów Lubelski składających się z:

prawa własności nieruchomości składającej się z działki oznaczonej nr ewidencyjnym 475/8 wraz z posadowionymi na tej nieruchomości obiektami, infrastrukturą i drzewostanem,
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki oznaczonej nr ewidencyjnym 475/10 wraz z odrębną własnością budynków i innych obiektów posadowionych na tej nieruchomości oraz infrastrukturą,
przeniesienia na podstawie umowy na nabywcę posiadania nieruchomości składającej się z działki nr 475/7, położonej w obrębie Skwarki Gmina Susiec wraz z infrastrukturą techniczną i posadowionymi na niej obiektami.


PRZEDMIOT PRZETARGU


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Łada" w Biłgoraju, ul. 3 Maja 40, 23-400 Biłgoraj.
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stanisława Staszica, ul. Polna 19, 22-500 Hrubieszów.
Spółdzielnia Mieszkaniowa im W. Łukasińskiego w Zamościu, ul Wiejska 17, 22-400 Zamość.
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tomaszowie Lubelskim, ul. T. Kościuszki 21, 22-600 Tomaszów Lubelski.


Przeprowadzą przetarg ustny, nieograniczony z licytacją dotyczący wyłonienia nabywcy nieruchomości położonej w obrębie Skwarki Gmina Susiec powiat Tomaszów Lubelski składającej się z:

1. Prawo własności nieruchomości składającej się z działki oznaczonej nr ewidencyjnym Nr. 475/8 o pow. 0,26 ha zabudowanej jn. dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lub. IV Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta pod nr ZA1T/00021404/7.

1.1. Domek letniskowy Nr 1 drewniany, parterowy, niepodpiwniczony w zabudowie wolno stojącej o powierzchni użytkowej 36,64 m2 + taras 17,83 m2 = 54,47 m2 i kubaturze 119,80 m3. Rok budowy 1973.

1.2. Domek letniskowy Nr 2 drewniany, parterowy, niepodpiwniczony w zabudowie wolno stojącej o powierzchni użytkowej 31,93m2 + taras 7,66m2 = 39,50m2 i kubaturze 110 m3. Rok budowy 1973.

1.3. Domek letniskowy Nr 3 drewniany, parterowy niepodpiwniczony w zabudowie wolno stojącej o powierzchni użytkowej 32,96 m2 + taras 7,87 m2 = 40,83m2 i kubaturze 115m3. Rok budowy 1973.

1.4. Wiata zadaszona - Punkt grillowy wykonany w technologii tradycyjnej drewnianej, szkieletowej na słupach w zabudowie wolno stojącej. Dach drewniany kopertowy kryty blachą trapezową. Grill w części środkowej wybrukowany kostką brukową Pu 46,80 m2

Powierzchnia zabudowy - 51,50m2.

1.5. Tablica do koszykówki wykonana w technologii metalowo - drewnianej, plac wybrukowany kostką brukową Pu 68,73 m2

1.6. Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu w stopniu przeciętnym, ogrodzenie - siatka stalowa ocynkowana na słupkach metalowych z częściowym cokołem z elementów betonowych wraz z bramą i furtką od strony wschodniej, długość płotu 30 m i wysokość 3 m, od strony południowej 30 m i wysokości 1,2 m. Teren zalesiony - drzewostan sosnowy w wieku 15 - 30 lat. (Sosna o śr. 15 - 30 cm., 95 szt + runo leśne).

2. Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości składającej się z działki oznaczonej nr ewidencyjnym nr 475/10 o powierzchni 0, 14 ha zabudowanej jn. dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lub. IV Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod nr ZA1T/00021063/4.

2.1. Budynek letniskowy drewniany, niepodpiwniczony w zabudowie wolno stojącej o powierzchni użytkowej 32,16 m2 + taras 7,70 m? = 39,86 m2 i kubaturze 88m3. Rok budowy 1973.

2.2. Budynek letniskowy murowany wykonany w technologii tradycyjnej parterowy w części podpiwniczony. Fundamenty betonowe. Ściany zewnętrzne i działowe z bloczków komórkowych wykończone tynkiem gładkim malowanym farbami akrylowymi. Budynek wyposażony w instalacje elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Dach pokryty eternitem, okna PCV. Rok budowy 1965.

Wykaz pomieszczeń:

ganek - 2.77 m2
przedpokój - 11,03 m2
kuchnia - 12,19 m2
pokój - 15,60 m2
pokój - 18,06 m2
pokój - 13.88 m2
łazienka wc - 3,50 m2
Razem - 74,26 m2

Powierzchnia zabudowy budynku 133,70 m2, powierzchnia użytkowa 74,26m2,

kubatura 456 m3.

2.3. Wiata zadaszona szkieletowa z kontenerem obudowanym blachą trapezową - przechowalnia rowerów. Wiata wykonana w technologii tradycyjnej szkieletowej parterowa niepodpiwniczona w zabudowie wolno stojącej. Powierzchnia zabudowy wybrukowana - 60,50 m2. Wewnątrz kontener metalowy o powierzchni 11,68 m2, kubatura wiaty - 206 m3, kontenera 26,60 m3.

2.4. Zagospodarowanie terenu:

Zagospodarowanie terenu w stopniu średnim ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach

z bramą i furtką. Teren zalesiony - sosna o śr. 15 - 30 cm 34 szt. + runo leśne.

3. Przeniesienie na podstawie umowy na nabywcę samoistnego posiadania nieruchomości składającej się z działki gruntu nr. 475/7 o pow. 0,0600 ha położonej w m. Skwarki Gmina Susiec, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW pod nr ZA1T/00075686/0.

Wskazana nieruchomość w dacie przeprowadzenia przetargu znajduje się w samoistnym posiadaniu jego organizatorów tj.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Łada" w Biłgoraju, ul. 3 Maja 40, 23-400 Biłgoraj.
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stanisława Staszica, ul. Polna 19, 22-500 Hrubieszów.
Spółdzielnia Mieszkaniowa im W. Łukasińskiego w Zamościu, ul Wiejska 17, 22-400 Zamość.
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tomaszowie Lubelskim, ul. T. Kościuszki 21, 22-600 Tomaszów Lubelski.


Sprzedający oświadczają, iż są samoistnymi posiadaczami nieruchomości składającej się z działki nr 457/7 położonej w m. Skwarki - Susiec dla której Sąd rejonowy w Tomaszowie Lub. IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW po nr ZA1T/00075686/0. Jednocześnie sprzedający oświadczają, że w stosunku do powyższej nieruchomości zgłaszane są roszczenia o charakterze własnościowym przez osoby trzecie, ujawnione w księdze wieczystej jako właściciele.

Kupujący oświadcza, iż znany mu jest stan prawny powyższej nieruchomości i nie zgłasza do niego uwag ani zastrzeżeń.

Na powyższej działce znajdują się:3.1. Domek letniskowy drewniany parterowy, niepodpiwniczony w zabudowie wolno stojącej o powierzchni użytkowej 32,04 m2+ taras 7,81 m2 = 39,85 m2 i kubaturze 88 m3. Rok budowy 1973.

3.2. Osadniki (szamba) ośmiokomorowe bezodpływowe na ścieki o pojemności 28,8 m3 wykonane z kręgów betonowych o głębokości 3 m, 8 - komór, płyta denna betonowa z warstwą wyrównawczą.

3.3. Zagospodarowanie terenu w stopniu przeciętnym. Ogrodzenie siatka stalowa na słupkach. Teren zalesiony sosna - 5 - 30 lat śr. 15 - 30 cm, szt. 26 + runo leśne.

Razem pozycje 1 - 3.3. cena wywoławcza 445.000,00 PLN (słownie: czterysta czterdzieści pięć tysięcy złotych).

Bliższych informacji można uzyskać w Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim nr tel. (84) 6659925 lub 697711252. Wymienione nieruchomości można oglądać po wcześniejszym zgłoszeniu do SM Tomaszów lubelski.II.SPOSÓB PRZEPROWADZENIA PRZETARGU:

1. Uczestnik postępowania przetargowego najpóźniej na 2 godziny przed wyznaczoną datą przetargu dostarcza do komisji przetargowej następujące dokumenty:

odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego (dot. osób prawnych, i innych jednostek organizacyjnych) lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej (dot. osób fizycznych będących przedsiębiorcami) albo kopię dowodu tożsamości (dot. osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami),
pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego osoby reprezentującej oferenta, jeżeli oferent działa przez pełnomocnika,
dowód nadania REGON (dot. osób prawnych, innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych będących przedsiębiorcami),
dowód nadania NIP,
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłatami podatków,
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,
oświadczenie, w którym oferent stwierdzi, że zapoznał się z warunkami niniejszego przetargu opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu i przyjął je bez zastrzeżeń oraz, że zapoznał się z lokalizacją nieruchomości objętych niniejszym przetargiem, ich stanem technicznym i prawnym i nie wnosi uwag do tak przedstawionego opisu,
oświadczenie, w którym oferent zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu:
- do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości i przeniesienia posiadania nieruchomości objętych ofertą w terminie do 14 dni od daty zatwierdzenia wyniku przetargu przez Zarządy Spółdzielni organizujących przetarg,

- do zapłaty ceny nabycia nieruchomości, ustalonej w wyniku przetargu, w terminie do 7 dni od daty zatwierdzenia wyniku przetargu (przez datę zapłaty ceny rozumie się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółdzielni organizujących przetarg).

dowód wpłaty wadium.


Dokumenty wskazane w dziale II ust. 1 lit. b i g, winny być sporządzone w formie pisemnej, w języku polskim oraz podpisane przez oferenta lub jego odpowiednio umocowanego pełnomocnika. W przypadku dołączenia kopii oryginału dokumentu wymagane jest poświadczenie za zgodność z oryginałem przez instytucję, która wystawiła oryginał.
Dokumenty opisane w dziale II ust. 1 należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim, ul. Kościuszki 21 do dnia 11.09.2019r. do godz. 10.00 w jednym egzemplarzu, w trwale zamkniętej kopercie (pod rygorem utraty roszczenia o unieważnienie przetargu z powodu niezachowania tajemnicy), opatrzonej nazwą i adresem oferenta wraz z oznaczeniem przetargu, na jaki została złożona oraz oznaczeniem terminu przetargu.
Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłata wadium na podany rachunek bankowy Spółdzielni - pod rygorem odrzucenia zgłoszenia danego oferenta i pominięcia go w niniejszym postępowaniu przetargowym.
Wadium ustala się w wysokości 10 % ceny tj. 44.500,00 zł (słownie czterdzieści cztery tysiące pięćset złotych). Wadium powinno być wpłacone najpóźniej do dnia 11.09.2019r. na rachunek bankowy 41 9639 0009 2001 0004 2592 0001.
Wadium podlega zwrotowi w terminie 7 dni od daty braku dopuszczenia danego oferenta do licytacji, a w odniesieniu do oferentów uczestniczących w licytacji ? w terminie 7 dni od daty zawarcia notarialnej umowy dotyczącej sprzedaży Nieruchomości, objętych niniejszym przetargiem, z wyjątkiem wadium wpłaconego przez oferenta wygrywającego przetarg, które podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia.
Wadium ulega przepadkowi na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych w przypadku, gdy oferent, któremu udzielono przybicia w ramach licytacji nie wpłaci, w terminie określonym przez SM (jednak nie dłuższym niż 7 dni od daty zatwierdzenia wyniku przetargu), ceny nabycia nieruchomości objętej niniejszym przetargiem lub uchyli się od zawarcia, w terminie określonym w Specyfikacji, notarialnej umowy sprzedaży Nieruchomości objętych niniejszym przetargiem.
Zgłoszenia niespełniające wymogów opisanych w dziale II niniejszej specyfikacji podlegają odrzuceniu.
III. PRZEBIEG I USTALENIE WYNIKÓW PRZETARGU:Przetarg prowadzi Komisja Przetargowa składająca się z członków powołanych przez Zarządy Spółdzielni Mieszkaniowych będącymi współwłaścicielami nieruchomości objętych przetargiem.
Przetarg odbędzie się w dniu 11.09.2019r. O godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Kościuszki 21.
Przetarg składa się z dwóch części:
Część pierwsza obejmuje:

a/ sprawdzenie dokumentów złożonych przez oferentów pod kątem ich zgodności z ogłoszeniem i z niniejszą specyfikacją,

b/ złożenie oświadczeń przez członków Komisji Przetargowej o braku powiązań z oferentami, mogącymi mieć wpływ na wynik postępowania przetargowego,

c/ przyjęcie do protokołu oświadczeń i wyjaśnień do dokumentów złożonych przez oferentów lub ich przedstawicieli o ile będą one wymagane przez komisję przetargową,

d/ kwalifikacje oferentów do uczestnictwa w drugiej części przetargu - licytacji, przy czym decyzję o odrzuceniu bądź o zakwalifikowaniu ich do udziału w dalszym postępowaniu, Komisja Przetargowa ogłasza niezwłocznie oferentom,

e/ zamknięcie części pierwszej przetargu.

Część druga - licytacja obejmuje:

a/ przeprowadzenie licytacji,

b/ ustalenie z oferentem, który wygrał przetarg (licytację) terminu zawarcia stosownej. notarialnej umowy sprzedaży Nieruchomości i przeniesienia posiadania Nieruchomości, przypadający nie później niż 21 dni od daty zatwierdzenia wyniku przetargu przez Zarządy organizujących go Spółdzielni lub w pierwszym dostępnym terminie wyznaczonym przez notariusza,

c/ ustalenie z oferentem, który wygrał (licytację) terminu zapłaty ceny nabycia Nieruchomości, ustalonej w wyniku przetargu (licytacji), przypadający nie później niż 7 dni od daty zatwierdzenia wyniku przetargu - przez datę zapłaty ceny rozumie się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy podany w Specyfikacji,

d/ sporządzenie protokołu z przetargu, w tym zawierający opis i wyniki licytacji, który winni podpisać członkowie Komisji Przetargowej, przy czym protokół winien zawierać także uwagę, że w przypadku, gdy wybrany oferent nie wpłaci ceny nabycia Nieruchomości lub uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży w uzgodnionym terminie, wpłacone przez niego wadium ulega przepadkowi na rzecz Spółdzielni, a Spółdzielnie mogą wznowić licytację z udziałem uczestniczących w niej oferentów i wtedy zbycie Nieruchomości zostanie dokonane na rzecz następnego w kolejności oferenta, który zaoferował najwyższą cenę - bez konieczności organizowania kolejnego przetargu, o ile wynik takiego postępowania zostanie zatwierdzony przez Zarządy Spółdzielni; przepis ten stosuje się odpowiednio w każdym przypadku w ramach danego przetargu.Licytację wywołuje przewodniczący Komisji Przetargowej, podając do wiadomości: przedmiot przetargu, termin uiszczenia ceny nabycia (do 7 dni od daty zatwierdzenia wyniku przetargu) oraz cenę wywoławczą.
Postępowanie "w górę" w ramach licytacji wynosi 1 % ceny wywoławczej opisanej w Dz. I ust. 1 - 3.3. z zaokrągleniem w górę do pełnych setek złotych i wynosi 4.500 zł. (słownie: cztery tysiące pięćset złotych)
W trakcie licytacji oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia powyżej najwyższej ceny wywołanej przez przewodniczącego Komisji przetargowej, co następuje do czasu, gdy mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
W ramach licytacji, po trzykrotnym wywołaniu i przybiciu danej ceny przez przewodniczącego Komisji przetargowej uznaje się tę cenę powiększoną o stosowny podatek VAT za cenę sprzedaży Nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu danemu oferentowi.


Zakończenie postępowania przetargowego


Komisja Przetargowa przekaże Zarządom SM. Protokół z prac Komisji nie później niż w ciągu trzech dni od daty przetargu.
Upoważniony Zarząd Spółdzielni zawiadamia pisemnie o wynikach przetargu wszystkich, którzy brali udział w licytacji - w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zatwierdzenia wyniku przetargu przez Zarządy organizujących go Spółdzielni.


Dodatkowe informacje i wyjaśnienia


Sprzedającym przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu, w tym licytacji - bez podania przyczyn i w tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do Zarządów Spółdzielni Mieszkaniowych lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.
O odwołaniu lub unieważnieniu przetargu wszyscy oferenci zawiadomieni zostaną pisemnie.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela:
- Dział Techniczny Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim (poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 14.30), osobiście lub telefonicznie nr tel. 084 6659925, wew. 10 lub 12.

Image things

Lublin , Lubelskie

63 000 zł | Kawalerka | 41,60 m2

 • cena: 63 000 zł
 • 1 514 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

232 267 zł | 1,00 m2

 • cena: 232 267 zł
 • 232 267 za m2
Image things

Mokre , Lubelskie

442 500 zł | 247,00 m2

 • cena: 442 500 zł
 • 1 791 za m2