Szczecin , Zachodniopomorskie

Mieszkanie | 399 000 zł | 4 pokoje | 148,58 m2 | 1 piętro

- 57 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 399 000 zł
 • Miasto: Szczecin
 • Powierzchnia: 148,58 m2
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • Cena za m2: 2 685 zł
 • Ulica: Generała Ludomiła Rayskiego 16
 • Liczba pokoi: 4
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 39 900 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 39493X92492609
 • Termin wpłaty wadium: 2019-09-17 - Co to znaczy?

Opis

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W SZCZECINIE:
Szczecin

ul. Generała Ludomiła Rayskiego 16/4

lokal mieszkalny,
148,58 m2

I piętro

ROZDZIAŁ 1

TRYB PRZETARGUOrganizatorem przetargu jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Winogronowej 11 F zwane dalej Organizator, Sprzedająca lub TBSP. Przetarg ustny nieograniczony, przeprowadzany zostanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 480).ROZDZIAŁ II

OPIS LOKALULokal mieszkalny nr 4 jest położony w kamienicy frontowej przy ul. Generała Ludomiła Rayskiego 16 w Szczecinie na I piętrze. Lokal spełnia wymagania samodzielnego lokalu w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali ( Dz.U. z 2019, poz.737).


Składa się z czterech (4) pokoi o pow. użytkowych: 28,53 m2, 24,58 m2, 14,50 m2, 26,59 m2, przedpokoju o pow. użytkowej 15,03 m2, przedpokoju o pow. użytkowej 1,65 m2, przedpokoju o pow. użytkowej 1,65 m2, kuchni o pow. użytkowej 13,42 m2, kuchni o pow. użytkowej 8,47 m2, łazienki 1 o pow. użytkowej 3,98 m2, łazienki 2 o pow. użytkowej 3,12 m2, skrytka o pow. użytkowej 7,06 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową. Ogrzewanie: piece kaflowe; brak jest ciepłej wody. Obecnie liczniki są odłączone. Lokal kwalifikuje się do remontu. Uzyskanie wszelkich zgód, pozwoleń oraz opinii leżeć będzie po stronie Kupującego.


Właścicielem lokalu mieszkalnego nr 4 wraz z udziałem 69/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki gruntu nr 73 obręb 1025 Śródmieście jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. Zaświadczenie: Nr 000785/2019/GMS z dnia 15 kwietnia 2019 r. potwierdza przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności gruntu. Opłata przekształceniowa wnoszona będzie przez okres 99 lat licząc od dnia przekształcenia.


Zarządcą nieruchomości budynkowej jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Winogronowej 11 F, 70-771 Szczecin.


Sprzedaż przedmiotowego lokalu mieszkalnego, w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 675 ze zm.), podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT.
ROZDZIAŁ III

TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA PRZETARGUPRZETARG ODBĘDZIE się w dniu 18 września 2019 roku o godzinie 1200w siedzibie TBSP przy ul. Winogronowej 11F w pokoju 1.19, I piętro.


Przetarg uważa się za ważny, jeżeli wziął w nim udział chociażby jeden uczestnik. Licytacja będzie ważna, gdy którykolwiek z uczestników przetargu dokona postąpienia, w wysokości nie mniejszej niż wskazana w Rozdziale IV ust. 3 i zostanie mu udzielone przybicie. W przypadku, gdy do licytacji przystąpi wyłącznie jeden uczestnik przetargu, musi on zadeklarować co najmniej cenę wywoławczą plus jedno postąpienie, w wysokości nie mniejszej niż wskazana w Rozdziale IV ust. 3. Uczestnik wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezesa Zarządu TBSP będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowego lokalu mieszkalnego.


ROZDZIAŁ IV

CENA WYWOŁAWCZACena wywoławcza lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Generała Ludomiła Rayskiego 16 w Szczecinie: 399 000,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100).


Na cenę wywoławczą ww. lokalu mieszkalnego składają się następujące wartości: wartość lokalu mieszkalnego i udziału w częściach wspólnych budynku – 373 104,90 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące sto cztery złote 90/100) oraz wartość udziału w prawie własności gruntu – 25 895,10 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 10/100).


Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).


Na podstawie ceny osiągniętej w przetargu zostanie ustalona wartość lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz wartość udziału w prawie własności gruntu, z zachowaniem proporcji wynikających z ceny wywoławczej.
ROZDZIAŁ V

WADIUMWadium w kwocie 39 900,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100) należy wnieść w pieniądzu (PLN), najpóźniej do dnia 17 września 2019 r. przelewem na rachunek bankowy TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w mBank S.A. nr konta 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. W przypadku wpłacania wadium przez inną osobę niż uczestnika przetargu należy w treści przelewu wskazać imię i nazwisko osoby, na rzecz której została dokonana wpłata wadium lub osoba biorąca udział w przetargu musi przedłożyć Komisji przetargowej zgodnie z postanowieniami Rozdziału VI pisemne upoważnienie lub pełnomocnictwo udzielone przez wpłacającego wadium, do wzięcia udziału w przetargu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBSP.


Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet wylicytowanej ceny za lokal mieszkalny. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie siedmiu (7) dni roboczych od daty przeprowadzenia przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium.


Ponadto wadium podlega zwrotowi w przypadku odwołania bądź unieważnienia przetargu przez TBSP, a także
w przypadku zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia, bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Zwrot wadium nastąpi w terminie siedmiu (7) dni roboczych od daty odwołania, unieważnienia bądź zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.


Wadium zwracane jest bez jakiegokolwiek oprocentowania (odsetek). Wadium nie podlega waloryzacji.


Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg nie podlega zwrotowi gdy:
) wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego,
) wygrywający przetarg odstąpi od umowy sprzedaży,
) wygrywający przetarg nie uiści reszty ceny sprzedaży w terminie wskazanym w Rozdziale VII ust. 1 niniejszego Ogłoszenia,
) wygrywający przetarg nie przystąpi do podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie wskazanym w Rozdziale VII ust. 1 niniejszego Ogłoszenia,
) zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nie nastąpi w terminie wskazanym przez TBSP z przyczyn, za które wygrywający przetarg ponosi odpowiedzialność.

Image things

Szczecin , Zachodniopomorskie

2 590 000 zł | 1 342,00 m2

 • cena: 2 590 000 zł
 • 1 930 za m2
Image things

Szczecin , Zachodniopomorskie

842 525 zł | 264,12 m2

 • cena: 842 525 zł
 • 3 190 za m2
Image things

Szczecin , Prawobrzeże

180 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 180 000 zł
 • 180 000 za m2