Szczecin , Zachodniopomorskie

Mieszkanie | 325 000 zł | 4 pokoje | 127,60 m2 | 1 piętro

- 59 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 325 000 zł
 • Miasto: Szczecin
 • Powierzchnia: 127,60 m2
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • Cena za m2: 2 547 zł
 • Ulica: Śląska 41
 • Liczba pokoi: 4
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 32 500 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 39492X92490267
 • Termin wpłaty wadium: 2019-09-17 - Co to znaczy?

Opis

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W SZCZECINIE:

Szczecin

ul. Śląska 41/3

lokal mieszkalny,127,60 m2

I piętro

ROZDZIAŁ 1

TRYB PRZETARGUOrganizatorem przetargu jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Winogronowej 11 F zwane dalej Organizator, Sprzedająca lub TBSP. Przetarg ustny nieograniczony, przeprowadzany zostanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 480).ROZDZIAŁ II

OPIS LOKALULokal mieszkalny nr 3 jest położony w kamienicy frontowej przy ul. Śląskiej 41 w Szczecinie na I piętrze.Lokal spełnia wymagania samodzielnego lokalu w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali( Dz.U. z 2019, poz.737).


Składa się z czterech (4) pokoi o pow. użytkowych: 25,57 m2, 16,18 m2, 24,63 m2, 29,24 m2, przedpokoju o pow. użytkowej 9,00 m2,kuchni o pow. użytkowej 10,99 m2, łazienki o pow. użytkowej 3,19 m2, w.c. o pow. użytkowej 2,87 m2, komórki o pow. użytkowej 5,93 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową. Ogrzewanie: piece kaflowe; brak jest ciepłej wody. Obecnie liczniki są odłączone. Lokal kwalifikuje się do remontu. Uzyskanie wszelkich zgód, pozwoleń oraz opinii leżeć będzie po stronie Kupującego.


Właścicielem lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z udziałem 116/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki gruntu nr 13/20,13/21,46 obręb 1032 Śródmieście jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. Zaświadczenie: Nr 001329/2019/GMS z dnia 02 lipca 2019 r. potwierdza przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności gruntu. Opłata przekształceniowa wnoszona będzie przez okres 99 lat licząc od dnia przekształcenia.


Zarządcą nieruchomości budynkowej jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Winogronowej 11 F, 70-771 Szczecin.


Sprzedaż przedmiotowego lokalu mieszkalnego, w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 675 ze zm.), podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT.
ROZDZIAŁ III

TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA PRZETARGUPRZETARG ODBĘDZIE się w dniu 18 września 2019 roku o godzinie 1000w siedzibie TBSP przy ul. Winogronowej 11F w pokoju 1.19, I piętro.


Przetarg uważa się za ważny, jeżeli wziął w nim udział chociażby jeden uczestnik. Licytacja będzie ważna, gdy którykolwiek z uczestników przetargu dokona postąpienia, w wysokości nie mniejszej niż wskazana w Rozdziale IV ust. 3 i zostanie mu udzielone przybicie. W przypadku, gdy do licytacji przystąpi wyłącznie jeden uczestnik przetargu, musi on zadeklarować co najmniej cenę wywoławczą plus jedno postąpienie, w wysokości nie mniejszej niż wskazana w Rozdziale IV ust. 3. Uczestnik wygrywający przetarg będzie zobowiązany do podpisania protokołu z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Prezesa Zarządu TBSP będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowego lokalu mieszkalnego.


ROZDZIAŁ IV

CENA WYWOŁAWCZACena wywoławcza lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Śląskiej 41 w Szczecinie: 325 000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).


Na cenę wywoławczą ww. lokalu mieszkalnego składają się następujące wartości: wartość lokalu mieszkalnego i udziału w częściach wspólnych budynku – 296 010,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziesięć złotych 00/100) oraz wartość udziału w prawie własności gruntu – 28 990,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).
Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).


Na podstawie ceny osiągniętej w przetargu zostanie ustalona wartość lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz wartość udziału w prawie własności gruntu, z zachowaniem proporcji wynikających z ceny wywoławczej.


ROZDZIAŁ V

WADIUMWadium w kwocie 32 500,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych 00/100) należy wnieść w pieniądzu (PLN), najpóźniej do dnia 17 września 2019 r. przelewem na rachunek bankowy TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w mBank S.A. nr konta 46 1140 1137 0000 5081 5500 1001. W przypadku wpłacania wadium przez inną osobę niż uczestnika przetargu należy w treści przelewu wskazać imię i nazwisko osoby, na rzecz której została dokonana wpłata wadium lub osoba biorąca udział w przetargu musi przedłożyć Komisji przetargowej zgodnie z postanowieniami Rozdziału VI pisemne upoważnienie lub pełnomocnictwo udzielone przez wpłacającego wadium, do wzięcia udziału w przetargu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek TBSP.


Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet wylicytowanej ceny za lokal mieszkalny. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie siedmiu (7) dni roboczych od daty przeprowadzenia przetargu przelewem na rachunek bankowy wpłacającego wadium.


Ponadto wadium podlega zwrotowi w przypadku odwołania bądź unieważnienia przetargu przez TBSP, a także
w przypadku zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia, bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Zwrot wadium nastąpi w terminie siedmiu (7) dni roboczych od daty odwołania, unieważnienia bądź zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Image things

Szczecin , Zachodniopomorskie

990 000 zł | 248,22 m2

 • cena: 990 000 zł
 • 3 988 za m2
Image things

Szczecin , Zachodniopomorskie

220 200 zł | 73,80 m2

 • cena: 220 200 zł
 • 2 984 za m2
Image things

Szczecin , Zachodniopomorskie

101 250 zł | 53,75 m2

 • cena: 101 250 zł
 • 1 884 za m2