Lublin , Lubelskie

Obiekt | 1 630 000 zł | 1 560,20 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 1 630 000 zł
 • Miasto: Lublin
 • Powierzchnia: 1 560,20 m2
 • Województwo: Lubelskie
 • Cena za m2: 1 045 zł
 • Ulica: Chemiczna
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 163 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 39385X92239673
 • Termin wpłaty wadium: 2019-09-13 - Co to znaczy?

Opis

Przetarg odbędzie się w dniu 18.09.2019 r. o godz. 10 00 w Wydziale Sprzedaży, Lublin ul. Okopowa 5, pokój nr 475.
Przedmiot przetargu:
zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Chemicznej 8e, woj.
lubelskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 12/24 o pow. 0,4630 ha, obręb 066301_1.0019,
Majdan Tatarski wraz z prawem własności znajdującej się na niej zabudowy oraz udziałem w wysokości
0,1149 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr
12/35 o pow. 0,0518 ha, obręb 066301_1.0019, Majdan Tatarski i w prawie własności znajdującej się na
niej zabudowy oraz udziałem w wysokości 0,2082 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 12/36 o pow. 0,3117 ha , obręb 066301_1.0019, Majdan
Tatarski i w prawie własności znajdującej się na niej zabudowy.
Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz dodatkowe obciążenia, zobowiązania i oświadczenia nabywcy oraz
PKP S.A., które zostaną zawarte w notarialnej umowie sprzedaży i wpisane do działu III KW sprzedawanej
nieruchomości, zawiera informacja przetargowa stanowiąca załącznik nr 4 do Regulaminu.
Dla nieruchomości obejmującej m.in. działkę nr 12/24 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta nr LU1I/00255469/5 w której, jako właściciel
wpisany jest Skarb Państwa zaś PKP Spółka Akcyjna - jako użytkownik wieczysty działki gruntu i właściciel
posadowionych budynków i budowli.
Dla działki nr 12/36 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział
Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta nr LU1S/00017339/4 w której, jako właściciel wpisany jest Prezydent Miasta
Lublin – organ reprezentujący Skarb Państwa zaś PKP Spółka Akcyjna - jako użytkownik wieczysty udziału w
wysokości 4860/10000 działki gruntu. W dziale III ustanowione są ograniczone prawa rzeczowe tj. służebności przesyłu
na rzecz PKP Energetyka S.A. w Warszawie, PKP Utrzymanie Sp. z o.o. w Warszawie, PKP S.A. w Warszawie. Dział
IV KW nie zawiera wpisów dot. udziałów PKP S.A.
Dla działki nr 12/35 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział
Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta LU1S/00017141/9 w której, jako właściciel wpisany jest Prezydent Miasta
Lublin – organ reprezentujący Skarb Państwa zaś PKP Spółka Akcyjna - jako użytkownik wieczysty udziału w
wysokości 5963/10000 działki gruntu. W dziale III ustanowione są ograniczone prawa rzeczowe tj. służebności przesyłu
na rzecz PKP Energetyka S.A. w Warszawie, PKP Utrzymanie Sp. z o.o. w Warszawie, PKP S.A. w Warszawie. Dział
IV KW nie zawiera wpisów dot. udziałów PKP S.A.
Cena wywoławcza: 1630 000,00 zł netto
Wadium:· 163 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 16 300,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1) wpłacenie wadium w wysokości 163 000,00 w formie pieniężnej na rachunek bankowy
nr 23 1020 1026 0000 1702 0348 5869 PKP S.A. Centrala, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa
z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1004/KNO/552/ 2019”. Za datę
uiszczenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego PKP S.A., przy czym uznanie
rachunku winno nastąpić nie później niż w dniu 13.09.2019 r

Image things

Lublin , Lubelskie

153 825 zł | 2 pokoje | 44,40 m2 | 4 piętro

 • cena: 153 825 zł
 • 3 465 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

193 155 zł | 47,80 m2 | 1 piętro

 • cena: 193 155 zł
 • 4 041 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

63 000 zł | Kawalerka | 41,60 m2

 • cena: 63 000 zł
 • 1 514 za m2