Rzeszów , Podkarpackie

Mieszkanie | 257 888 zł | 65,77 m2 | 12 piętro

- 39 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie


Mirosław Wolanin


Kancelaria Komornicza, Bernardyńska 5, Rzeszów, 35-069 Rzeszów


tel. 0177157878 / fax.


Sygnatura: Kmp 21/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Mirosław Wolanin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-09-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie z siedzibą przy Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, pokój 20, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Podwisłocze 33/118, 35-309 Rzeszów, dla którego Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RZ1Z/00202279/8.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny nr 118 o powierzchni użytkowej 65,77 m2( w tym loggia o pow. 6,80m2) położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 33 przy ul. Podwisłocze w Rzeszowie. Właścicielem lokalu mieszkalnego nr 118 stanowiącego odrębną nieruchomość zgodnie z Kw nr RZ1Z/ 00202279/8 jest osoba fizyczna. Lokal położony jest na 13 kondygnacji ( 11 piętro). W skład lokalu wchodzi: salon, kuchnia, pokój, korytarz i łazienka. Do lokalu przynależna jest loggia o pow. 6,80m2. Standard wykończenia lokalu jak również stan techniczny jest zadowalający. Lokal jednostronny. Wyposażenie w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, wentylacyjną.


Suma oszacowania wynosi 343 850,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 257 887,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 385,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PeKaO SA 32 1240 2614 1111 0010 3673 8437.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie mieszczącym się pod adresem: Kustronia 4, Rzeszów, 35-303 Rzeszów.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Mirosław WolaninImage things

Rzeszów , Podkarpackie

3 000 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 3 000 000 zł
  • 3 000 000 za m2
Image things

Rzeszów , Podkarpackie

327 300 zł | 3 pokoje | 97,65 m2 | 3 piętro

  • cena: 327 300 zł
  • 3 352 za m2
Image things

Rzeszów , Podkarpackie

797 508 zł | 13 pokoi | 144,79 m2 | 12 piętro

  • cena: 797 508 zł
  • 5 508 za m2