Sitkówka-Nowiny , Świętokrzyskie

Obiekt | 3 200 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Monitor 146/2019, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 39470.


Syndyk upadłości, sygn. akt XIX GUp 205/19 (poprzednio X GUp 499/17), zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa
. w upadłości z siedzibą w Piasecznie - lokalizacja gmina Sitkówka-Nowiny Przedmiotem przetargu-aukcji jest zorganizowana część
przedsiębiorstwa w upadłości zlokalizowana w gminie Sitkówka-Nowiny. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzą:
a) nieruchomość gruntowa zabudowana, dla której Sąd
Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr KI1L/00163553/8 (prawo użytkowana wieczystego gruntu działek o numerach ewidencyjnych: 480/235, 480/236, 480/237, 480/238, 480/239, 480/242, 480/243, 480/244, 480/245, 480/246, oraz własność budynków, jako odrębnych nieruchomości;
b) nieruchomość gruntowa zabudowana, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych,prowadzi księgę wieczystą KW nr KI1L/00163171/6 (prawo użytkowana wieczystego gruntu działki o numerze ewidencyjnym 46/16 oraz własność budynków, jako odrębnych nieruchomości);
c) nieruchomość gruntowa zabudowana, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr KI1L/00163739/6 (prawo
użytkowana wieczystego gruntu działek o numerach ewidencyjnych: 46/11, 46/17 i 480/269 oraz własność budynków, jako odrębnych nieruchomości);
d) nieruchomość gruntowa zabudowana, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr KI1L/00163740/6 (prawo
użytkowana wieczystego gruntu działki o numerze ewidencyjnym 46/15 oraz własność budynków i urządzeń, jako odrębnych nieruchomości);
e) nieruchomość gruntowa zabudowana, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr KI1L/00167766/2 (prawo
użytkowana wieczystego gruntu działki o numerze ewidencyjnym 707/11 - droga);
f) nieruchomość gruntowa zabudowana, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr KI1L/00052450/5 (prawo
użytkowana wieczystego gruntu działki o numerze ewidencyjnym 480/46 w udziale 5644302/10328500 - droga).
Część składników powyższej zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest przedmiotem umów najmu/dzierżawy.
Minimalna cena sprzedaży to kwota 3 200 000,00 zł netto
(słownie złotych: trzy miliony dwieście tysięcy, zero groszy).
Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie 320 000,00 zł (słownie złotych: trzysta dwadzieścia tysięcy, zero groszy).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2019 roku osobiście w biurze podawczym SąduRejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do sądu, a nie data nadania).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 sierpnia 2019 roku w Gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w Sali nr A14, o godz. 1430.
Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa (wraz z operatami szacunkowymi oraz oszacowaniami wartości poszczególnych składników) oraz warunki przetargu i aukcji dostępne są do wglądu: w Kancelarii syndyka, ul. Kotsisa 2/4 lok. 14 w Warszawie, tel. 22 6145288, oraz w aktach sprawy sygn. akt XIX GUp 205/19 (poprzednio X GUp 499/17) w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

  • cena: 191 867 zł
  • 367 za m2
Image things

Solec Zdrój , Świętokrzyskie

1 353 490 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 353 490 zł
  • 1 353 490 za m2
Image things

Smogorzów , Świętokrzyskie

223 758 zł | 215,02 m2

  • cena: 223 758 zł
  • 1 041 za m2