Krynica - Zdrój , Małopolskie

Mieszkanie | 118 223 zł | 150,17 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Maksymilian Szostek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-09-2019 o godz. 12:00w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu z siedzibą w Muszynie odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Polna 24/1A,33-380 Krynica - Zdrój , dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgę wieczystą o numerze NS1M/00019458/9.
Opis nieruchomości:
lokal stanowiący odrębną nieruchomość położony w Krynicy Zdroju przy ul. Polnej 24/1A o łącznej powierzchni 150,1700 m2. Przedmiotowa nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą o nr NS1M/00019458/9 w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu, X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie

Suma oszacowania wynosi 157 630,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 118 222,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 763,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 79 2030 0045 1110 0000 0274 2910.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Kraków , Prądnik Biały

168 047 zł | 2 pokoje | 35,69 m2 | Parter

  • cena: 168 047 zł
  • 4 709 za m2
Image things

Korzenna , Małopolskie

449 760 zł | 153,40 m2

  • cena: 449 760 zł
  • 2 932 za m2
Image things

Zakopane , Małopolskie

1 006 522 zł | 204,80 m2

  • cena: 1 006 522 zł
  • 4 915 za m2