Mały Baldram , Pomorskie

Dom | 51 675 zł | 63,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie


Maciej Czop


Kancelaria Komornicza, 11 Listopada 27, Kwidzyn, 82-500 Kwidzyn


tel. (55)2797344 / fax. (55)2797344


Sygnatura: KM 1430/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie Maciej Czop na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-09-2019 o godz. 14:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Kwidzynie, Pl. Plebiscytowy 1, 82-500 Kwidzyn, pokój 208, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Mały Baldram 3, 82-500 Kwidzyn, dla której Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1I/00005384/5.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa objęta księgą wieczystą GD1I/00005384/5 stanowiąca działkę ewidencyjną nr 100/2 o powierzchni 0,0315 ha położona w miejscowości Mały Baldram 3, gm. Kwidzyn, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, dwukondygnacyjnym o powierzchni 63 m2 oraz budynkiem gospodarczym.


Suma oszacowania wynosi 68 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 51 675,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 890,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PBS Kwidzyn 54830000090006028020000010.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Maciej CzopImage things

Gdańsk , Pomorskie

292 950 zł | 3 pokoje | 67,90 m2 | 6 piętro

  • cena: 292 950 zł
  • 4 314 za m2
Image things

Górowychy Małe , Pomorskie

76 575 zł | 63,00 m2

  • cena: 76 575 zł
  • 1 215 za m2
Image things

Gdańsk , Pomorskie

465 975 zł | 301,60 m2

  • cena: 465 975 zł
  • 1 545 za m2