Widzin , Pomorskie

Mieszkanie | 45 000 zł | 39,94 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 45 000 zł
 • Miasto: Widzin
 • Powierzchnia: 39,94 m2
 • Województwo: Pomorskie
 • Cena za m2: 1 127 zł
 • Ulica: Krzywa 6
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 5 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 36677X85897537
 • Termin wpłaty wadium: 2019-08-02 - Co to znaczy?

Opis

Wójt Gminy Kobylnica ogłasza

II rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mienia komunalnego, posiadającego powierzchnię 39,94 m2, oznaczonego numerem 3, położonego w budynku nr 6 przy ul. Krzywej w Widzinie wraz z udziałem wynoszącym 237/1000 w częściach wspólnych budynku i gruntu działki nr 195/40, na której znajduje się budynek obejmujący przedmiotowy lokal.

Cena wywoławcza wynosi 45.000 zł
(słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych)

Cena nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT. Dla wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00053516/5. Nieruchomość znajduje się na terenie objętym ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego i stanowi teren zabudowy usługowej, produkcyjnej z dopuszczeniem istniejącej zabudowy mieszkaniowej (38UP). Lokal nie jest obciążony prawami ani roszczeniami. Nieruchomość była przedmiotem przetargu w dniach: 28 lutego 2019 roku i 29 kwietnia 2019 roku oraz I rokowań w dniu 13 czerwca 2019 roku, które zakończyły się wynikiem negatywnym – bez wyłonienia nabywcy.
Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wpłata zaliczki w kwocie 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) przelewem na konto Urzędu Gminy Kobylnica w Banku Spółdzielczym w Sławnie nr 73931700020090073320000010 najpóźniej do dnia 02 sierpnia 2019 r. Dowód wniesienia zaliczki podlega przedłożeniu komisji rokowań. Zaliczka wniesiona przez uczestnika rokowań, który rokowania wygrał, zostanie zaliczona na poczet ceny nieruchomości. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka jest zwracana w terminie 3 dni po zamknięciu rokowań. Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygra, od zawarcia umowy sprzedaży. Zainteresowane osoby proszone są o złożenie pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach w terminie do 02 sierpnia 2019 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Kobylnica, ul. Główna 20 do godz. 15:00 w zamkniętych kopertach z napisem „Zgłoszenie udziału w rokowaniach – Widzino lokal Krzywa 6/3
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
- datę sporządzenia zgłoszenia;
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
- kopię dowodu wpłaty zaliczki;
- osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej składają pisemne oświadczenie współmałżonka, że wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań po cenie ustalonej w wyniku rokowań przez współmałżonka;
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu uczestnictwa w rokowaniach
Nie przewiduje się dodatkowych warunków rokowań.

Rokowania odbędą się w dniu 06 sierpnia 2019 r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kobylnica, ul. Główna 20

Pełnomocnicy osób prawnych winni przedłożyć notarialnie poświadczone pełnomocnictwo do występowania w imieniu firmy. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej ponosi kupujący. Zastrzega się możliwość zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu Gminy www.kobylnica.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w internetowym serwisie prasowym Polskiej Giełdy Nieruchomości www.nieruchomosciprzetargi.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kobylnica pok. 22 w godz. 9-14 lub telefonicznie pod nr tel. 059 842-90-70 wew. 232.

Image things

Lębork , Pomorskie

53 000 zł | Kawalerka | 22,71 m2

 • cena: 53 000 zł
 • 2 334 za m2
Image things

Lębork , Pomorskie

63 000 zł | 2 pokoje | 42,37 m2

 • cena: 63 000 zł
 • 1 487 za m2
Image things

Hel , Pomorskie

549 000 zł | 122,50 m2 | 2 piętro

 • cena: 549 000 zł
 • 4 482 za m2