Dobroszów Wielki , Lubuskie

Obiekt | 371 950 zł | 626,75 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze
Wywieszono w miejscach zwyczajowo przyjętych w dniach od 19.06.2019 r. do 19.07.2019 r.
ZIE.WKUR.4240.191.2019.EK.3
OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ
działając na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 817), ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 poz. 869) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. z 2012 r., poz. 540), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ograniczony na sprzedaż.
PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość określona w ZIE.WKUR.4240.191.2019.EK.2
wykazie z dnia 20.05.2019 r. numer:
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ położona - województwo lubuskie, powiat zielonogórski, gmina Nowogród Bobrzański, obręb DOBROSZÓW WIELKI, stanowiąca działkę ewidencyjną nr: 149/1 o pow. 0,9700 ha.
Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym - oborą zlokalizowana jest w północnej części miejscowości Nowogród Bobrzański przy drodze relacji Nowogród Bobrzański - Żagań w sąsiedztwie zabudowań. Teren działki płaski, częściowo utwardzony płytami betonowymi, ogrodzony siatką na słupach żelbetowych, częściowo niekompletny. Kształt działki zbliżony do trójkąta - o racjonalnych możliwościach zagospodarowania. Działka uzbrojona w sieci wodną i energetyczną oraz sieć kanalizacyjną do szamba, jednakże z uwagi na wieloletnie nieużytkowanie instalacje mogły utracić sprawność techniczną a ich eksploatacja może wymagać uzyskania warunków przyłączenia do magistrali zasilających. Na działce znajdują się dodatkowo dwa obiekty nietrwale związane z gruntem - prowizoryczne szklarnie. Dojazd dobry z drogi gruntowej o nawierzchni szutrowej. Działka graniczy z obszarami chronionego krajobrazu: „Dolina Bobru" i „Dolina Brzeźnicy". Opis budynku: Budynek parterowy z poddaszem gospodarczym, (pow. użytkowa budynku 626,75 m2) z dobudowanymi dwoma pomieszczeniami jednokondygnacyjnymi (od strony północnej). W budynku znajdują się metalowe bramki dla krów. Fundamenty z kamienia i cegły. Ściany z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo - wapiennej. Tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo - wapienne. Posadzki betonowe. Strop w postaci płyt obornickich. Konstrukcja dachu drewniana, wsparta na murach, dwuspadowa. Pokrycie dachu stanowią płyty eternitowe. Okna typowe inwentarskie, na poddaszu gospodarczym okna z drewnianymi zamknięciami, stolarka drzwiowa w postaci drzwi i bram dwuskrzydłowych, drewnianych. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Zielonej Górze prowadzi księgę wieczystą kw. Nr ZG1E/00096289/4. Działy III i IV wymienionej księgi wieczystej wolne są od jakichkolwiek wpisów.
Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie, dla którego brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W planie obowiązującym do końca 2002 r. działka położona była na terenie oznaczonym symbolem RPO - urządzenia produkcji rolniczej. Zgodnie z otrzymaną informacją w SUIKZP Gminy Nowogród Bobrzański nieruchomość położona jest na terenie ośrodków produkcji rolnej i hodowli oraz obsługi gospodarki rolnej. Od 28.12.2017 r. Gmina przystąpiła do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania dla obszaru całej gminy.
65-770 - Zielona Góra, ul. Kręta 5, Tel. 68 506 52 52, strona www.kowr.gov.pl
Działka położona jest na obszarze udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego Nowogród Bobrzański - Zbiornik". Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do bezwzględnego przestrzegania przepisów wynikających z ustawy z dnia 09.06.2011 r. prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 z późn. zm.). W myśl wskazanego aktu prawnego złoża niestanowiące części składowej nieruchomości stanowią własność Skarbu Państwa. Korzystanie ze złóż oraz rozporządzanie prawem do nich przysługuje Skarbowi Państwa przez ustanowienie użytkowania górniczego.
W skład nieruchomości wchodzą: 1. Grunty o ogólnej powierzchni w tym: inne tereny zabudowane (BI)
-0,9700 ha, -0,9700 ha,
2. Budynki i budowle: - magazyn materiałowy - ukształtowanie terenu - ogrodzenie siatkowe - obora udojowa - instalacje elektryczne - nawierzchnia drogi zakł.
nr inw. LUG-125/26 nr inw. LUG-150/26 nr inw. LUG-250/26 nr inw. LUG-255/26 nr inw. LUG-84/26 nr inw. LUG-90/26
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 371.950,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) Wadium wynosi: 74.390,00 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt złotych) Minimalne postąpienie: 7.440,00 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta czterdzieści złotych) Na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) transakcja zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT.
Cena wywoławcza zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU:
Przetarg ograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości
odbędzie się w dniu 19 lipca 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Gorzowie Wlkp.
Filii w Zielonej Górze, ul. Kręta 5, pokój nr 16.
OSOBY, KTÓRE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ W PRZETARGU: W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie rolnicy indywidualni, w rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzający powiększyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli mają miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą.

Image things

Lubiatów , Lubuskie

104 733 zł | 1,00 m2

  • cena: 104 733 zł
  • 104 733 za m2
Image things

Żagań , Lubuskie

28 000 zł | 283,00 m2

  • cena: 28 000 zł
  • 99 za m2
Image things

Wschowa , Lubuskie

124 652 zł | 3 pokoje | 106,05 m2 | Parter

  • cena: 124 652 zł
  • 1 175 za m2