Kraków , Prądnik Biały

Mieszkanie | 386 000 zł | 2 pokoje | 54,42 m2 | Parter

- 12 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 386 000 zł
 • Miasto: Kraków
 • Powierzchnia: 54,42 m2
 • Województwo: Małopolskie
 • Cena za m2: 7 093 zł
 • Ulica: Józefa Wybickiego 1
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 38 600 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 36566X85637575
 • Termin wpłaty wadium: 2019-09-26 - Co to znaczy?

Opis

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt: VIII GUp 544/18

OGŁASZA

pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego z terminem rozstrzygnięcia w dniu 27 września 2019 roku
Sprzedaż nastąpi przy zachowaniu wymogów ustawy z dnia 28 lutego 2003 Prawo upadłościowe (Dz.U.2017.2344 t.j. ze zm.) zgodnie z postanowieniem Sędziego - komisarza, z dnia 14 marca 2019 roku.
Do sprzedaży jest oferowane:
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 4 położonego
w Krakowie przy ulicy Józefa Wybickiego 1, o powierzchni użytkowej 54,42 m2, do którego przylega loggia i ogródek oraz przynależy piwnica usytuowany na parterze budynku mieszkalnego, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numerze KR1P/00455236/2 za cenę wywoławczą 386 000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100).

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie pisemnej oferty, spełniającej wymagania wskazane w Regulaminie sprzedaży nieruchomości z podaniem ceny netto zakupu i wpłacenie wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości: 36 1050 1445 1000 0097 0812 3147 prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. i dołączenie potwierdzenia przelewu jako załącznika do pisemnej oferty.

Oferty proszę składać w terminie do 26 września 2019 roku do godz. 1500 pocztą lub
w Biurze syndyka (decyduje data wpływu do Biura syndyka) ul. Sarego 2, 31- 047 Kraków w zamkniętych kopertach z oznaczeniem: „Konkurs ofert Renata Kapuścińska, nieprowadząca działalności gospodarczej VIII GUp 588/18” i dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”.

Image things

Kraków , Krowodrza

198 747 zł | Kawalerka | 36,04 m2 | 4 piętro

 • cena: 198 747 zł
 • 5 515 za m2
Image things

Kraków , Prądnik Czerwony

540 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 540 000 zł
 • 540 000 za m2
Image things

Kraków , Podgórze

187 488 zł | 2 pokoje | 54,51 m2 | 2 piętro

 • cena: 187 488 zł
 • 3 440 za m2