Kazimierza Wielka , Świętokrzyskie

Dom | 467 029 zł | 271,59 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku - Zdroju Leszek Woźniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-08-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Busku - Zdroju z siedzibą przy Kościuszki 5, 28-100 Busko-Zdrój, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: , położonej przy Kwiatowa 15, 28-500 Kazimierza Wielka, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1I/00014611/1.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa, zabudowana jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, zlokalizowana w miejscowości Kazimierza Wielka, ul. Kwiatowa 15, jednostka ewidencyjna Kazimierza Wielka - miasto, obręb: 1 Kazimierza Wielka, nr działki: 968, powierzchnia nieruchomości: 0,0548 ha, powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego: 271,59 m2. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą o numerze KI1I/00014611/1 prowadzoną przez VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku Zdroju z/s w Kazimierzy Wielkiej. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (symbol MN.26).

Suma oszacowania wynosi 622 705,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 467 028,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 62 270,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. w Busku-Zdroju 71 1020 2645 0000 5402 0003 8448.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

  • cena: 132 370 zł
  • 2 063 za m2