Wojęcino, Zachodniopomorskie

Mieszkanie | 14 100 zł | 2 pokoje | 61,00 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 14 100 zł
 • Miasto: Wojęcino
 • Powierzchnia: 61,00 m2
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • Cena za m2: 231 zł
 • Ulica: 4
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 1 410 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 34694X81253351
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-09 - Co to znaczy?

Opis

BURMISTRZ BOBOLIC

ogłasza

V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego na pierwszej kondygnacji (parterze) budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4 w miejscowości Wojęcino, gmina Bobolice wraz z udziałem wynoszącym 25/100 części w zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 4 oraz budynkiem gospodarczym działce gruntu nr 2/13 o powierzchni 0,2115 ha, obręb ewidencyjny WOJĘCINO oraz w częściach wspólnych budynków i ich urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali.

W Sądzie Rejonowym w Szczecinku dla lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w miejscowości Wojęcino 4 prowadzona jest księga wieczysta numer KO1I/00037928/1, zaś dla działki gruntu nr 2/13 o powierzchni 0,2115 ha, obręb ewidencyjny WOJĘCINO – księga wieczysta numer KO1I/00023953/4.Według stanu ujawnionego w księdze wieczystej lokal mieszkalny nr 2 składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i spiżarki o łącznej powierzchni użytkowej 61,00 m2 oraz przynależnego pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 26,70 m2. Łączna powierzchnia lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym wynosi 87,70 m2.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 14.100,00 zł.Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 15 lipca 2019 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bobolicach, ul. Ratuszowa 1 – sala nr 5 (parter). Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 1.410,00 zł oraz okazanie komisji przetargowej:

· dowodu wniesienia wadium,

· w przypadku osób fizycznych – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie,

· w przypadku spółek cywilnych – dowodów tożsamości wspólników spółki, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, aktualnego wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wspólników, umowy spółki, w przypadku nieobecności któregokolwiek ze wspólników – uchwały spółki zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

· w przypadku osób prawnych – aktualnego odpisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot, umowy spółki, uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

· w przypadku cudzoziemców nie będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej – przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy).Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 9 lipca 2019 r. włącznie (z zaznaczeniem, którego lokalu dotyczy) przelewem bankowym środków pieniężnych lub gotówką na rachunek Gminy Bobolice PKO BP SA Oddział 1 w Koszalinie Nr 21 1020 2791 0000 7102 0287 3115. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Bobolice. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto Gminy Bobolice w terminie określonym w ogłoszeniu. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym kto uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Image things

Łazy , Zachodniopomorskie

1 033 600 zł | 1,00 m2

 • cena: 1 033 600 zł
 • 1 033 600 za m2
Image things

Gryfice , Zachodniopomorskie

33 600 zł | 38,88 m2

 • cena: 33 600 zł
 • 864 za m2
Image things

Kołobrzeg , Zachodniopomorskie

1 230 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 1 230 000 zł
 • 1 230 000 za m2