Bielsko-Biała, Śląskie

Obiekt | 400 000 zł | 338,61 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 400 000 zł
 • Miasto: Bielsko-Biała
 • Powierzchnia: 338,61 m2
 • Województwo: Śląskie
 • Cena za m2: 1 181 zł
 • Ulica: Doliny Miętusiej 4
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 30 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 34687X81236957
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-14 - Co to znaczy?

Opis

Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w Bielsku-Białej ul. Michała Grażyńskiego 108 ogłasza :

przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności do nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ul. Doliny Miętusiej 4 oznaczonej jako działka 917/8 o powierzchni 449m2, obręb ewidencyjny Kamienica, objętej KW BB1B/00072406/8, zabudowanej wolnostojącym budynkiem z lat 80-tych wyłączonej z eksploatacji wymiennikowni ciepła. Budynek: powierzchnia użytkowa - 338,61m2, powierzchnia zabudowy - 299m2, ilość kondygnacji – 2 (na parterze w hali znajduje się 6 miejsc parkingowych, piętro zajmuje powierzchnię 70,72m2), media: centralne ogrzewanie, energia elektryczna. Nieruchomość jest nieogrodzona, nie posiada prawnie uregulowanego przejazdu do drogi publicznej. Nabywca zapewni P.K. „Therma” Sp. z o.o. nieodpłatnie nieograniczony dostęp do zlokalizowanych w budynku, nie będących przedmiotem zbycia, urządzeń węzła cieplnego.

W jednym z pomieszczeń o powierzchni 29,12m2 znajdują się czynne urządzenia energetyczne stanowiące własność Spółki TAURON Dystrybucja S.A. (trafostacja).

Cena wywoławcza (brutto - sprzedaż zwolniona z podatku VAT) wynosi 400.000,00 zł

(słownie złotych brutto: czterysta tysięcy 00/100)

Wadium: 30.000,00 zł (słownie zł: trzydzieści tys. 00/100)Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez oferenta wadium w jednej z form: pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dn. 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2018r. Poz. 110).

Wadium w formie niepieniężnej - oryginał dokumentu należy złożyć w opakowaniu zawierającym ofertę, nie łącząc go trwale z ofertą, przy czym złożone gwarancje muszą zawierać zobowiązanie do wypłaty zabezpieczenia gdyby nie doszło do zawarcia umowy w terminie 60 dni od daty przetargu z przyczyn leżących po stronie oferenta.

Wadium w pieniądzu - powinno wpłynąć na minimum jeden dzień przed terminem przetargu na jeden z poniżej wskazanych rachunków bankowych:

1. ING Bank Śląski S.A.: …. 83 1050 1070 1000 0001 0004 0344

2. Bank Pekao S.A.: ………. 87 1240 4142 1111 0000 4830 2533

Wadium ulega zwrotowi na wskazany rachunek oferenta niezwłocznie w przypadku gdy przystępujący do przetargu nie zaoferował najwyższej ceny lub gdy przetarg został unieważniony.

Wadium ulega przepadkowi jeżeli w terminie 60 dni od dnia przetargu (tj. do dnia 14.08.2019r.) nie doszło do zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie oferenta.

Pisemne oferty należy składać w terminie do 14 czerwca b.r. do godz. 12:00 w sekretariacie Zarządu P.K. „Therma” Sp. z o.o., Bielsko-Biała ulica Michała Grażyńskiego 108 w zaklejonej kopercie uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez jej uszkodzenia, opatrzonej informacją o adresie oferenta z napisem:

„Przetarg działki 917/8 – nie otwierać przed godz: 12:00 w dniu 14.06.2019 roku”.

Otwarcie ofert będzie jawne, nastąpi w sali 44 w dniu 14.06. 2019 roku o godz. 12:00.

Kryterium wyboru oferty stanowi najwyższa cena.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.: /33/8128220, kom.: 604965561, mailowo: [email protected]

Image things

Bielsko-Biała , Śląskie

459 730 zł | 127,18 m2

 • cena: 459 730 zł
 • 3 615 za m2
Image things

Bielsko-Biała , Śląskie

210 450 zł | 52,40 m2

 • cena: 210 450 zł
 • 4 016 za m2
Image things

Bielsko-Biała , Śląskie

65 088 zł | 120,00 m2

 • cena: 65 088 zł
 • 542 za m2