Bielsko-Biała, Śląskie

Obiekt | 4 200 000 zł | 2 308,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 4 200 000 zł
 • Miasto: Bielsko-Biała
 • Powierzchnia: 2 308,00 m2
 • Województwo: Śląskie
 • Cena za m2: 1 820 zł
 • Ulica: Michała Grażyńskiego 108
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 100 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 34685X81232273
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-14 - Co to znaczy?

Opis

Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w Bielsku-Białej ul. Michała Grażyńskiego 108 ogłasza

przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem hali do której Spółka posiada prawo własności, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Michała Grażyńskiego składającej się z działek dz. dz. 30/3 30/4, 2788/2 2788/3 o powierzchni łącznej 5057m2, objętej KW BB1B/00062991/2; teren przecinają liczne linie uzbrojenia; obiekt został wybudowany w latach 80-tych, rozbudowywany na początku lat 90-tych funkcjonalnie składa się z trzech części, w części mieszczącej halę i jej przedłużenie (d. malarnię) jest jednokondygnacyjny, piętrowy w części usługowo - socjalno – biurowej; w chwili obecnej w budynku wynajmowana jest hala oraz poszczególne lokale; usytuowanie nieruchomości jest korzystne z uwagi na bliskość ważnych ciągów komunikacyjnych miasta.

Budynek: pow. użytkowa łącznie - 2308m2, pow. zabudowy - 1607m2.

Media: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa.

Nabywca zobowiązany będzie do:

1) Ustanowienia na rzecz P.K. „Therma” Sp. z o.o. nieodpłatnej służebności przesyłu dla sieci ciepłowniczych posadowionych na nieruchomości, urządzeń węzła CO oraz innych urządzeń przesyłowych stanowiących środki trwałe P.K. „Therma” Sp. z o.o. (sieci: telemetryczna, energetyczna, wodociągowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna).

2) Ustanowienia nieodpłatnej służebności drogi koniecznej przez dz. dz. 30/3, 2788/2 na rzecz każdoczesnych właścicieli działek dz. dz. 2788/1, 30/2, 30/1.

3) Podpisania umowy z P.K. „Therma” Sp. z o.o. o pokrywaniu kosztów odprowadzania ścieków
z kanalizacji deszczowej, z terenu nieruchomości poprzez separator do rzeki Białej.Cena wywoławcza (brutto - sprzedaż zwolniona z VAT) wynosi 4.200.000,00 zł

(słownie zł brutto: cztery miliony dwieście tysięcy 00/100)

Wadium: 100.000,00 zł (słownie zł: sto tysięcy 00/100)Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez oferenta wadium w jednej z form: pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dn. 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2018r. Poz. 110).

Wadium w formie niepieniężnej - oryginał dokumentu należy złożyć w opakowaniu zawierającym ofertę, nie łącząc go trwale z ofertą, przy czym złożone gwarancje muszą zawierać zobowiązanie do wypłaty zabezpieczenia gdyby nie doszło do zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie oferenta, w terminie 60 dni od daty przetargu.

Wadium w pieniądzu - powinno wpłynąć na minimum jeden dzień przed terminem przetargu na jeden z poniżej wskazanych rachunków bankowych:

1. ING Bank Śląski S.A.: …. 83 1050 1070 1000 0001 0004 0344

2. Bank Pekao S.A.: ………. 87 1240 4142 1111 0000 4830 2533

Wadium ulega zwrotowi na wskazany rachunek oferenta niezwłocznie w przypadku, gdy przystępujący do przetargu nie zaoferował najwyższej ceny lub gdy przetarg został unieważniony.

Wadium ulega przepadkowi jeżeli w terminie 60 dni od dnia przetargu (tj. do dnia 14.08.2019r.) nie doszło do zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie oferenta.

Pisemne oferty należy składać w terminie do 14.06.2019 b.r. włącznie, do godz. 12:00
w sekretariacie Zarządu P.K. „Therma” Sp. z o.o., Bielsko-Biała ulica Michała Grażyńskiego 108
w zaklejonej kopercie uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez jej uszkodzenia, opatrzonej informacją o adresie oferenta, z napisem:

„Przetarg Hala – nie otwierać do godziny 12:00 w dniu 14.06.2019 roku”

Otwarcie ofert będzie jawne, nastąpi w sali 44 w dniu 14.06. 2019 roku o godz. 12:00

Kryterium wyboru oferty stanowi najwyższa cena. Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu sprawy udziela pracownik Spółki – nr tel.: /33/8128220, kom.: 604965561.

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Image things

Bielsko-Biała , Śląskie

459 730 zł | 127,18 m2

 • cena: 459 730 zł
 • 3 615 za m2
Image things

Bielsko-Biała , Śląskie

157 000 zł | 88,00 m2

 • cena: 157 000 zł
 • 1 784 za m2
Image things

Bielsko-Biała , Śląskie

390 600 zł | 224,00 m2

 • cena: 390 600 zł
 • 1 744 za m2