Wałbrzych, Dolnośląskie

Obiekt | 500 000 zł | 905,93 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 500 000 zł
 • Miasto: Wałbrzych
 • Powierzchnia: 905,93 m2
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Cena za m2: 552 zł
 • Ulica: Stanisława Moniuszki 47
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 50 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 34666X81187775
 • Termin wpłaty wadium: 2019-08-14 - Co to znaczy?

Opis

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA
ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni
0,5847 ha, położonej w Wałbrzychu przy ul. Stanisława Moniuszki 47, oznaczonej w ewidencji
gruntów obrębu Podgórze nr 33 jako działka nr 2/7, dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu
prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00036807/7, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
• OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość zabudowana obiektem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, bez podpiwniczenia
o funkcji usługowo-magazynowej o powierzchni użytkowej 905,93 m², usytuowanym
w śródmiejskiej strefie miasta. Stan techniczny obiektu ocenia się jako zły. Nieruchomość posiada
bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Stanisława Moniuszki poprzez wjazd drogą wewnętrzną
stanowiącą część przedmiotowej nieruchomości. Nieruchomość obciążona jest ograniczonym
prawem rzeczowym (służebnością gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu przez
działkę 2/7 od wjazdu z ul. Moniuszki do bramy zamontowanej przy wjeździe na teren posesji,
na rzecz każdoczesnego właściciela działki gruntu nr 2/12). W bliskim sąsiedztwie usytuowana jest
ul. Sikorskiego – główna arteria komunikacyjna łącząca dzielnice miasta, przystosowana do ruchu
o dużym natężeniu. Lokalizacja ze względu na przeznaczenie korzystna.
• PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
1) w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha
obszar oznaczony symbolem I 3.1. - zabudowa staromiejska, centrum usługowo-handlowe
i administracyjne miasta. Obszar o dopuszczalnej lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów
handlowych (WOH) o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m².
2) w ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest użytkiem Bi – inne tereny zabudowane.
• ZOBOWIĄZANIA, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST NIERUCHOMOŚĆ:
Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
• OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość nie jest obciążona.
• CENA WYWOŁAWCZA: 500 000,00 zł,
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) przedmiotowa dostawa podlega zwolnieniu od podatku
od towarów i usług.
• TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU:
Przetarg odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2019 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Wałbrzychu przy ul. Kopernika nr 2 – sala nr 107 (sala ślubów).
• WYSOKOŚĆ WADIUM, FORMA, TERMIN I MIEJSCE JEGO WNIESIENIA:
Wadium w pieniądzu w wysokości 50 000,00 zł należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego
w Wałbrzychu nr 60 1020 3668 0000 5302 0430 0984 w PKO Bank Polski S.A., nie później
niż do dnia 14 sierpnia 2019 r. z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie) – "nieruchomość przy
ul. Moniuszki 47"
Za dokonanie wpłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy tut. Urzędu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny
nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone
za pośrednictwem rachunku bankowego wskazanego przez te osoby.
• TERMINY WNOSZENIA OPŁAT:
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia
umowy przenoszącej własność nieruchomości.
• SKUTKI UCHYLENIA SIĘ OD ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY:
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić
od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
• ZASTRZEŻENIE:
Prezydent Miasta Wałbrzycha może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów,
niezwłocznie podając informację o odwołaniu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyn
odwołania przetargu.
• INFORMACJE DODATKOWE:
a) uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej przed jego otwarciem następujące
dokumenty: dowód tożsamości, dowód wniesienia wadium, właściwe pełnomocnictwo udzielone
przez osobę, którą reprezentuje – do uczestnictwa w przetargu; w formie pisemnej z notarialnie
poświadczonym podpisem, do nabycia nieruchomości: w formie aktu notarialnego
oraz oświadczenie, że uczestnik zapoznał się z warunkami przetargu oraz ze stanem faktycznym
i prawnym nieruchomości i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń;
b) przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden
uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może
wynosić mniej niż 1% tej ceny, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych;
c) organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu
i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu;
d) osoba ustalona jako nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z nabyciem nieruchomości
tj. opłaty notarialnej i sądowej.

Image things

Wałbrzych , Dolnośląskie

68 000 zł | 2 pokoje | 53,61 m2 | 2 piętro

 • cena: 68 000 zł
 • 1 268 za m2
Image things

Wałbrzych , Dolnośląskie

225 000 zł | 151,20 m2

 • cena: 225 000 zł
 • 1 488 za m2
Image things

Wałbrzych , Dolnośląskie

77 467 zł | 2 pokoje | 70,40 m2 | 1 piętro

 • cena: 77 467 zł
 • 1 100 za m2