Tczów, Mazowieckie

Dom | 120 000 zł | 84,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zwoleniu Paweł Piotrowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-06-2019 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zwoleniu z siedzibą przy Moniuszki 6, 26-700 Zwoleń, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Bartodzieje 8, 26-706 Tczów, dla której SĄD REJONOWY ZWOLEŃ IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1Z/00009833/1.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Bartodzieje nr 8 oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 745/1 (odpowiada działce o nr 1094 w księdze wieczystej) o powierzchni 2300 m2, arkusz mapy ewidencyjnej nr 3, obręb ewidencyjny 0001 Bartodzieje, jednostka ewidencyjna 143604_2 Tczów, powiat zwoleński, województwo mazowieckie, zabudowana murowano-drewnianym budynkiem mieszkalnym (1m) 2-kondygnacyjnym o powierzchni zabudowy 84,00 m2 , murowanym budynkiem niemieszkalnym (2g) 1-kondygnacyjnym o powierzchni zabudowy 268,00 m2, murowanym budynkiem niemieszkalnym (3g) 1-kondygnacyjnym o powierzchni zabudowy 11,00 m2, murowanym budynkiem niemieszkalnym (4g) 1-kondygnacyjnym o powierzchni zabudowy 74,00 m2 oraz konstrukcji stalowej budynkiem garażowym 1-kondygnacyjnym o powierzchni zabudowy 30,00 m2. Nieruchomość oszacowana jest na łączną kwotę : 180.000,00 zł Cena wywołania wynosi : 120.000,00 zł Wartość rękojmi : 18.000,00 zł W tym: wartość gruntu działki nr 745/1 (odpowiada działce nr 1094 w księdze wieczystej) o powierzchni 2300m2 : 45.000,00zł; wartość budynku mieszkalnego o powierzchni zabudowy 84,00 m2 : 69.000,00 zł.; wartość budynku niemieszkalnego o powierzchni zabudowy 268,00 m2 : 46.000,00 zł; wartość budynku niemieszkalnego o powierzchni zabudowy 11,00 m2 : 2.000,00 zł.; wartość budynku niemieszkalnego o powierzchni zabudowy 74,00 m2 : 16.000,00 zł.; wartość budynku niemieszkalnego o powierzchni zabudowy 30,0 m2 : 2.000,00 zł.

Suma oszacowania wynosi 180 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 120 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PKO BP S.A. I Oddział w Radomiu 34102043170000540201440114.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Pułtusk , Mazowieckie

400 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 400 000 zł
  • 400 000 za m2
Image things

Izabelin , Mazowieckie

418 725 zł | 63,60 m2

  • cena: 418 725 zł
  • 6 584 za m2
Image things

Warszawa , Ursynów

532 212 zł | 1,00 m2

  • cena: 532 212 zł
  • 532 212 za m2