Zielona Góra, Lubuskie

Obiekt | 4 830 000 zł | 1 283,96 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 4 830 000 zł
 • Miasto: Zielona Góra
 • Powierzchnia: 1 283,96 m2
 • Województwo: Lubuskie
 • Cena za m2: 3 762 zł
 • Ulica: Stefana Żeromskiego 2
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 100 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 34555X80927813
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-15 - Co to znaczy?

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
ul. Puławska 15,
02-515 Warszawa


OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ Z NAJMEM ZWROTNYM:

1) Przedmiotem sprzedaży są następujące prawa do nieruchomości:

• prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 298 (obręb nr 0019), o powierzchni 0,0245 ha, położonej w Zielonej Górze przy ul. Stefana Żeromskiego 2, wraz z prawem własności posadowionego na tej działce budynku, który w ewidencji gruntów i budynków został oznaczony jako dwa odrębne budynki, o powierzchni 1283,96 m2 (Nieruchomość 1),
• prawo własności lokalu niemieszkalnego nr 10 o powierzchni netto 467,46 m², położonego w Zielonej Górze przy ul. Stefana Żeromskiego 2 (Nieruchomość 2), wraz ze związanym z nim udziałem wynoszącym 52/100 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 299/3 (obręb nr 0019), o powierzchni 0,0234 ha, oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali,
• prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zielonej Górze przy ul. Mariackiej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 299/10 (obręb nr 0019), o powierzchni 0,0079 ha (Nieruchomość 3).


Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Zielonej Górze prowadzi księgi wieczyste o numerach ZG1E/00046731/3, ZG1E/00059905/8 oraz ZG1E/00058177/8.

Cena wywoławcza sprzedaży: 4 830 000 zł netto (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści tysięcy złotych netto).


2) Przedmiotem umowy najmu jest:

• cała powierzchnia budynku wchodzącego w skład Nieruchomości 1 oraz cała powierzchnia Nieruchomości 2, tj. łącznie 1 751,42 m2 – do czasu przeprowadzenia przez Bank adaptacji, tj. do 30.06.2020, z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec wydłużeniu o dodatkowe 3 miesiące,

• docelowo lokal o powierzchni ok. 323,0 m2, zajmujący część parteru i I piętra Nieruchomości 2 oraz część parteru Nieruchomości 1 – po przeprowadzeniu adaptacji, na dalszy czas trwania umowy najmu, tj. na okres 5 lat liczonych od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego po zakończeniu modernizacji.


Maksymalna miesięczna wysokość czynszu najmu: 15 500,00 zł netto (słownie: piętnaście tysięcy pięćset 00/100 złotych netto).


Wpłata wadium w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).


Termin składania ofert do dnia 15.07.2019 r. do godziny 12:00.


Informujemy, że w przypadku, gdy w toku przetargu do Banku wpłynie więcej niż jedna oferta nabycia praw do nieruchomości oraz gdy proponowane ceny nabycia nieruchomości z co najmniej dwóch najkorzystniejszych ofert będą różnić się o nie więcej niż 10 %, PKO Bank Polski S.A. może przeprowadzić aukcję elektroniczną na platformie internetowej, o czym oferenci zostaną poinformowani.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo odwołania przetargu – na każdym etapie postępowania aż do momentu podpisania aktu notarialnego, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o pozostałych przeznaczonych do sprzedaży nieruchomościach Banku.
Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mail na adres: [email protected], w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat pozostałych nieruchomości Banku przeznaczonych do sprzedaży.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 722 051 062, w godzinach 9.00-15.00.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.
W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: [email protected] Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski SA można uzyskać na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” www.pkobp.pl/rodo oraz w oddziałach i agencjach Banku.

DOKUMENTY PRZETARGOWE DOSTĘPNE SĄ PONIŻEJ

DOKUMENTY OD NIERUCHOMOŚCI DOSTĘPNE SA PO PODPISANIU UMOWY O ZACHOWNIU POUFNOŚCI

Image things

Zielona Góra , Lubuskie

84 345 zł | 29,20 m2 | 1 piętro

 • cena: 84 345 zł
 • 2 889 za m2
Image things

Zielona Góra , Lubuskie

86 250 zł | 31,40 m2 | 4 piętro

 • cena: 86 250 zł
 • 2 747 za m2
Image things

Zielona Góra , Lubuskie

118 350 zł | 3 pokoje | 56,20 m2 | 2 piętro

 • cena: 118 350 zł
 • 2 106 za m2