Częstocice, Stara Wieś

Obiekt | 150 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Przetarg w dniu 03 lipca 2019 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, woj. świętokrzyskie – 5 działek po oczyszczalni ścieków i torowisku o łącznej pow. 6,7081 ha

Przedmiotem przetargu jest:
nieruchomość zabudowana położona w Ostrowcu Świętokrzyskim – Częstocicach przy ul. Świętokrzyskiej, obręb geodezyjny 43, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, obejmująca prawo użytkowania wieczystego gruntu działek oznaczonych w ewidencji nr 1/10 o pow. 1,4030 ha; nr 1/11 o pow. 0,9253 ha; nr 1/17 o pow. 3,7534 ha; nr 1/18 o pow. 0,4772 ha oraz nr 1/12 o pow. 0,1492 ha, o łącznej powierzchni 6,7081 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KI1O/00033607/5, wraz z prawem własności budynku, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości.

Licytacja odbędzie się w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. w miejscu prowadzenia działalności w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Świętokrzyskiej 27 w sali konferencyjnej na I piętrze budynku administracyjnego w dniu 03 lipca 2019 roku o godz. 13:00
3.2. Przedmiot przetargu można obejrzeć w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej w dni powszednie w godz. od 8:00 do 14:00 w okresie od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg.
3.3. Cena wywoławcza wynosi 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto, przy czym sprzedaż ta zwolniona jest z podatku VAT.
3.4. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
3.5. Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej, tj. 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) i może być wniesione w formie pieniężnej przelewem albo w formie gwarancji bankowej:

Image things

Białaczów , Świętokrzyskie

162 000 zł | 92,00 m2

  • cena: 162 000 zł
  • 1 761 za m2
Image things

Kielce , Świętokrzyskie

131 641 zł | 59,58 m2

  • cena: 131 641 zł
  • 2 209 za m2
Image things

Opatów , Świętokrzyskie

90 750 zł | 45,20 m2

  • cena: 90 750 zł
  • 2 008 za m2