Zielona Góra, Lubuskie

Obiekt | 519 750 zł | 573,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Tomasz Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-07-2019 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z siedzibą przy Plac Słowiański 2, 65-950 Zielona Góra, pokój 202, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:, położonej przy ul. Piwna 5c, 65-315 Zielona Góra, dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00071380/1.
Opis nieruchomości:
zabudowana nieruchomość gruntowa, oznaczona działką nr 96/58, położona w Zielonej Górze przy ul. Piwnej nr 5c. W skład nieruchomości wchodzą: - działka gruntowa nr 96/58 w prawie użytkowania wieczystego, powierzchnia działki wynosi 799 m2 - budynek produkcyjno – magazynowy o powierzchni zabudowy 573 m2 - budynek garażowy o powierzchni zabudowy 19 m2 - budowle – ogrodzenie itp . Działka nr 96/58 o powierzchni 799 m2, posiada kształt w miarę regularnego wielokąta. Od strony ul. Piwnej ogrodzona siatką stalową na słupkach stalowych. W ogrodzeniu umieszczona jest brama z elementów stalowych. Obok garażu znajduje się zbiornik kanalizacji sanitarnej – częściowo wyniesiony ponad teren. Niewielki teren niezabudowany za halą stanowi teren magazynowy. W obiektach prowadzona jest działalność – produkcja okien. Teren, na którym położone są przedmiotowe grunty uzbrojony jest w podstawowe urządzenia komunalno – energetyczne tj. w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową ( budynek nie posiada przyłącza gazowego ).

Suma oszacowania wynosi 693 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 519 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 69 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ o/Zielona Góra 96 20300045 1110 0000 0237 6720.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 17:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze mieszczącym się pod adresem: Plac Słowiański 2, Zielona Góra, 65-950 Zielona Góra.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Zielona Góra , Lubuskie

463 532 zł | 2 pokoje | 72,90 m2

  • cena: 463 532 zł
  • 6 358 za m2
Image things

Zielona Góra , Lubuskie

2 631 750 zł | 799,03 m2

  • cena: 2 631 750 zł
  • 3 294 za m2
Image things

Zielona Góra , Lubuskie

10 805 250 zł | 5 356,00 m2

  • cena: 10 805 250 zł
  • 2 017 za m2