Kraków, Prądnik Czerwony

Obiekt | 5 700 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 5 700 000 zł
 • Miasto: Kraków
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Małopolskie
 • Cena za m2: 5 700 000 zł
 • Ulica: Olszeckiej 41
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 570 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 34308X80349339
 • Termin wpłaty wadium: 2019-08-06 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Krakowa

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,2357 ha, składającej się z kompleksu działek ewidencyjnych: nr 654/4 o powierzchni 0,0623 ha, nr 810 o powierzchni 0,0509 ha, nr 654/6 o powierzchni 0,0335 ha, nr 668/1 o powierzchni 0,0109 ha, nr 665 o powierzchni 0,0154 ha, nr 667/1 o powierzchni 0,0126 ha, nr 667/2 o powierzchni 0,0302 ha, nr 669/2 o powierzchni 0,0134 ha, nr 666 o powierzchni 0,0048 ha, nr 668/2 o powierzchni 0,0014 ha, nr 670/2 o powierzchni 0,0003 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00190161/9, położonej w obrębie S-22, jednostka ewidencyjna Śródmieście, przy ul. Olszeckiej Nr 41, zabudowane budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi.cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 5 700 000,00 zł brutto, w tym:cena zabudowanych dz. nr 654/4, 810 i 654/6, których sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT wynosi: 3 182 310,00 zł (tj. 55,83% ceny wywoławczej),

cena niezabudowanych dz. nr: 668/1, 665, 667/1, 667/2, 669/2, 666, 668/2, 670/2 wynosi: 2 517 690,00 zł brutto, w tym 23 % podatku VAT (tj. 44,17% ceny wywoławczej)wadium wynosi: 570 000,00 złProporcje w cenie wywoławczej odnośnie części opodatkowanych podatkiem VAT i zwolnionych z tego podatku zostaną zachowane w cenie ustalonej w wyniku przetargu.Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w terenach zalewowych wód powodziowych Q1 %, z prawdopodobieństwem wystąpienia wód powodziowych 1 %, tj. raz na sto lat. Nie jest wpisana do rejestru zabytków, nie jest też ujęta w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków. Położona jest także poza układami urbanistycznymi objętymi ochroną konserwatorską.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, jednokondygnacyjnym, wolnostojącym, położonym na dz. nr 810, wybudowanym w 1930 r., w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 56,82 m2 oraz pomieszczenie komunikacyjne, tj. sień. Budynek ogrzewany jest piecami węglowymi i znajduje się w złym stanie technicznym. Obecnie stanowi pustostan i ze względu na wysoki stopień zużycia technicznego wymaga generalnego remontu lub rozbiórki. Na dz. nr 810 posadowiony jest także drewniany budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 13 m2, przylegający jedną ścianą do budynku mieszkalnego. Na dz. nr 654/4 zlokalizowany jest budynek gospodarczy o powierzchni 215 m2, który ze względu na zły stan techniczny jest wyłączony z eksploatacji. W zachodniej części dz. 654/6 znajdują się betonowe płyty i dwa słupy, stanowiące pozostałość po bramie wjazdowej. Bramy wejściowe wymagają konserwacji. Na terenie nieruchomości znajduje się zbiornik bezodpływowy- szambo. Na nieruchomości występuje gęste zadrzewienie. Teren ten w przypadku realizacji inwestycji może podlegać ograniczeniom związanym z ochroną zieleni wysokiej, ochroną siedlisk i ostoi chronionych gatunków zwierząt. W przypadku nieuniknionej kolizji z istniejącą zielenią, inwestor winien zwrócić się do Wydziału Kształtowania Środowiska o wydanie uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska pod kątem ochrony zieleni, jeżeli z obowiązujących przepisów prawa wynika obowiązek uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do sieci infrastruktury technicznej. Przyłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci. Kompleks działek nr: 654/4, 810, 654/6, 668/1, 665, 667/1, 667/2, 669/2, 666, 668/2, 670/2, położonych w obrębie S-22, jednostka ewidencyjna Śródmieście przy ul. Olszeckiej nr 41 objęty jest ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Sudoł Dominikański”, zgodnie z którym położony jest w terenach zabudowy usługowej przeznaczonych pod obiekty usług, oznaczonych na rysunku planu symbolem U.1. Z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można się zapoznać w Wydziale Planowania Przestrzennego przy ul. Sarego 4 w Krakowie lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl /Rozwój Miasta/Planowanie Przestrzenne. Ww. plan miejscowy określa również możliwe parametry zabudowy terenu U.l, umiejscawia teren na siatce ulic miasta. Wzdłuż zachodniej krawędzi terenu U.l przebiega ul. Olszecka (w ww. planie oznaczona jako KDD.2), północno- wschodnim narożnikiem przebiega ul. Promienistych, wzdłuż południowej krawędzi terenu przebiega ul. Lublańska (jednak, ta jest zbyt wysokiej klasy- droga klasy GP, aby można z niej było urządzić bezpośredni wjazd). Ulica Promienistych jest objęta ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Prądnik Czerwony- Naczelna", w którym została opisana symbolem KDD.4. Dodatkowo inwestor inwestycji niedrogowej zlokalizowanej na działkach nr 673/9 i 673/6, obręb S-22, jednostka ewidencyjna Śródmieście (biurowiec Astris), zrealizował układ drogowy zgodnie z umową o realizację inwestycji drogowej oraz przedwstępną umowę ustanowienia służebności gruntowej nr 502/ZIKiT/2016 z dnia 10.05.2016 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 20.09.2016 r. Zapisami wymienionej umowy inwestor został zobowiązany również nieodpłatnie przenieść na rzecz Gminy Miejskiej Kraków prawo własności nieruchomości niezbędnych do zrealizowania inwestycji drogowej, po ich uprzednim geodezyjnym wydzieleniu, w stanie wolnym od wszelkich obciążeń. Pomimo zrealizowania układu drogowego, na chwilę obecną działka nr 673/7, położona w obrębie S-22, jednostka ewidencyjna Śródmieście, przez którą odbywa się bezpośredni przejazd do/z ul. Lublańskiej, nie została przekazana na własność Gminie. Obsługa przedmiotowego kompleksu działek wymaga zapewnienia dojazdu od strony ul. Olszeckiej. W tym celu ul. Olszecka, na odcinku od ul. Kaczary do ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Lublańskiej, winna ulec rozbudowie, ważniejsze parametry, jakie powinny być zachowane przy rozbudowie, to: jezdnia o szerokości ok. 5 m, chodnik (po stronie zabudowy) o szerokości ok. 2 m, bezpiecznik (od strony potoku) o szerokości

0,5 m. Pozostałe parametry drogi powinny być przyjęte jak dla drogi klasy dojazdowej- D, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016, poz.124). W związku z brakiem w aktualnym Budżecie Miasta Krakowa oraz w aktualnej Wieloletniej Prognozie Finansowej inwestycji polegającej na rozbudowie ul. Olszeckiej, realizacja inwestycji drogowej może być wykonana przez przyszłego Inwestora działającego jako inwestor zastępczy ZDMK, na własny koszt. W takim przypadku szczegółowe zobowiązania w zakresie rozbudowy ulicy Olszeckiej zostaną uregulowane umową zawartą przez Inwestora z Zarządcą Drogi. Część ruchu spowodowanego przyszłą inwestycją, będzie mogła zostać skierowana/odebrana na/z ul. Promienistych, drogi wewnętrznej w zarządzie ZDMK, poprzez zrealizowaną zgodnie z ww. umową drogę, przebiegającą po działkach 673/3 i 673/7 obr. jw., łączącą ul. Lublańską z ul. Promienistych. Na zrealizowanym odcinku przebiegającym po terenie działki nr 673/3 urządzone są dwa zjazdy: jeden do działki nr 665, drugi do działki nr 667/1, mogłyby one posłużyć obsłudze kompleksu działek. Zarząd Dróg Miasta Krakowa prowadzi sprawy

z zakresu opiniowania koncepcji obsługi komunikacyjnych planowanych inwestycji, w tym celu została stworzona procedura ZDMK-33. W procedurze zostały określone dokumenty jakie powinien dostarczyć do wniosku inwestor, aby wniosek mógł zostać rozpatrzony.

W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz zabudowa usługowa. Nieruchomość wolna jest od obciążeń. Pierwszy przetarg na sprzedaż tej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 27 września 2018 r., drugi w dniu 14 lutego 2019 r.mapa ewidencyjna, rysunek planu, mapa syt.-wys., opinia ZIKITPrzetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29 w dniu 9 sierpnia 2019 r. w sali konferencyjnej, pok. 18

poz. 2 – godz. 10.00

Image things

Kraków , Podgórze

187 488 zł | 2 pokoje | 54,51 m2 | 2 piętro

 • cena: 187 488 zł
 • 3 440 za m2
Image things

Kraków , Prądnik Czerwony

78 750 zł | 2 pokoje | 37,50 m2 | 2 piętro

 • cena: 78 750 zł
 • 2 100 za m2
Image things

Kraków , Stare Miasto

1 193 600 zł | 3 pokoje | 1 247 300,00 m2 | 3 piętro

 • cena: 1 193 600 zł
 • 1 za m2