Sygneczów, Małopolskie

Dom | 417 933 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik Kancelaria Komornicza w Wieliczce zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 24 lipca 2019 roku o godz 14.45 w sali nr 33 Sądu Rejonowego w Wieliczce ul. Janińska 25 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
nieruchomości w postaci:
1. nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym działka ewidencyjna nr 1/2 położona w miejscowości Sygneczów ( Sygneczów 182 ), posiadająca księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Wieliczce Wydział III Ksiąg Wieczystych w Wieliczce pod nr KW KR1I/00027587/1. Nieruchomość stanowi własność:
Powierzchnia nieruchomości wynosi 0,0945 HA,
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 552.596,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 414.447,00 zł
2. udział wynoszący 1/3 części nieruchomości - stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1/4 ( stanowiąca drogę dojazdową do nieruchomości )
położonej w Sygneczów posiadającej księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Wieliczce Wydział III Ksiąg Wieczystych w Wieliczce pod nr KW KR1I/00027588/8. Udział w prawie własności nieruchomości stanowi własność: Wojciech Paściak, Bożena Paściak
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 4.648,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 3.486,00 zł.
Nieruchomość wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości stanowi całość gospodarczą i podlega sprzedaży łącznie.
Nieruchomość - działka nr 1/2 wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości - działka nr 1/4 oszacowana jest łącznie na kwotę: 557.244,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 417.933,00 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości ( tj. 55.724,40 zł. ) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika
67102028920000520201548726 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Wieliczka
Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10.00-12.00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Akta sprawy egzekucyjnej można przeglądać na trzy dni przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Wieliczce I Wydział Cywilny ( sygn. akt I Co 155/16 ).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

POUCZENIE
Stosownie do art.767 kpc na powyższe postanowienie przysługuje skarga do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Wieliczce w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. W oparciu o art. 975 kpc dłużnik, w przypadku sprzedawanych kilku nieruchomości lub kilku części jednej nieruchomości, ma prawo wskazać kolejność, w jakiej ma być przeprowadzony przetarg poszczególnych nieruchomości lub części.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000r [Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.] od dnia 1 stycznia 2016 roku nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% do właściwego Urzędu Skarbowego.

Image things

Kraków , Stare Miasto

1 193 600 zł | 3 pokoje | 1 247 300,00 m2 | 3 piętro

  • cena: 1 193 600 zł
  • 1 za m2
Image things

Grotniki , Podgórze

91 500 zł | 2 pokoje | 146,20 m2

  • cena: 91 500 zł
  • 626 za m2
Image things

Kłaj , Małopolskie

495 000 zł | 835,95 m2

  • cena: 495 000 zł
  • 592 za m2