Kędzierzyn-Koźle, Koźle

Obiekt | 278 900 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 278 900 zł
 • Miasto: Kędzierzyn-Koźle
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Opolskie
 • Cena za m2: 278 900 zł
 • Ulica: Józefa Chełmońskiego
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 27 890 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 32256X75543555
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-10 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
o g ł a s z a:
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaź nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle.
Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwca 2019 r. w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, przy ul. Piastowskiej 17, w pokoju nr 7.


Nieruchomość gruntowa o kształcie nieforemnym, zabudowana budynkiem produkcyjno-przemysłowym, który z uwagi na zły stan techniczny przeznaczony jest do rozbiórki.
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej i sieci uzbrojenia.


Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i równocześnie nie stanowi przedmiotu umowy dzierżawy, najmu lub innej umowy, skutkiem której byłoby korzystanie z nieruchomości przez inne osoby. 2. Z przebiegiem infrastruktury technicznej znajdującej się '!N rejonie nieruchomości należy zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości przy ul. Piastowskiej 15. 3. Z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kędzierzyn-Koźle należy zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta, przy ul. Piastowskiej 17 lub na stronie internetowej www.kedzierzynkozle.pl. 4. Ze sporządzonymi przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, zgodnie z art. 6 ust. 8 Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, mapami zagrożenia i ryzyka powodziowego - można zapoznać się na stronie http:mapy.isok.gov.pl. Na podstawie ww. map, mogą zostać wprowadzone stosowne zmiany do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów zagrożonych powodzią. 5. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu, ani decyzją
starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej. 6. Tryb usunięcia drzew i krzewów z nieruchomości będących przedmiotem przetargu podlega przepisom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późno zm.).

Image things

Kędzierzyn-Koźle , Koźle

44 175 zł | Kawalerka | 35,89 m2 | 2 piętro

 • cena: 44 175 zł
 • 1 231 za m2
Image things

Kędzierzyn-Koźle , Koźle

59 500 zł | Kawalerka | 45,27 m2

 • cena: 59 500 zł
 • 1 314 za m2
Image things

Kędzierzyn-Koźle , Opolskie

509 067 zł | 1,00 m2

 • cena: 509 067 zł
 • 509 067 za m2