Lewin Brzeski, Opolskie

Mieszkanie | 54 600 zł | 70,18 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-06-2019 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu z siedzibą przy Chrobrego 31, 49-300 Brzeg, pokój 58, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy ul. , 49-340 Lewin Brzeski, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Przy Sądzie Rejonowym w Brzegu prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1B/00042126/7.
Opis nieruchomości:
nieruchomość położona w Lewinie Brzeskim przy al.Wojska Polskiego 7/5 dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Przy Sądzie Rejonowym w Brzegu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1B/00032935/8 należąca do dłużnika Ewa Sobierajska.Z własnością lokalu związany jest udział w 1774/10000 częściach w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą KW nr OP1B/00005743/7, którą stanowi prawo wieczystego użytkowania do dnia 21.12.2100 r. działki gruntu nr 622 z mapy 14 obrębu 4101 Lewin Brzeski, stanowiącej teren zabudowany mieszkalny obszaru 0,0805 ha, oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Właścicielem gruntów nieruchomości wspólnej jest Gmina Lewin Brzeski.Przedmiotowy lokal mieszkalny obejmuje pomieszczenia: przedpokój, pokój z przedsionkiem, pokój, kuchnia, łazienka, o łącznej powierzchni użytkowej 70,18 m2. Rozkład pomieszczeń w lokalu jest przeciętnie korzystny, ze środkowo usytuowanym przedpokojem, bez przejść amfiladowych, ze wszystkimi izbami widnymi. Do lokalu przynależą pomieszczenia gospodarcze o powierzchni 19,23 m2.W dziale III księgi wieczystej odnotowano: -ograniczone prawo rzeczowe: służebność osobista mieszkania na rzecz: Regina Sobierajska, które pozostaje w mocy.

Suma oszacowania wynosi 72 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 54 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 280,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 37 1020 3668 0000 5102 0094 4132 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Lewin Brzeski , Opolskie

35 250 zł | 38,30 m2

  • cena: 35 250 zł
  • 920 za m2
Image things

Lewin Brzeski , Opolskie

48 533 zł | 70,18 m2

  • cena: 48 533 zł
  • 692 za m2