Woskowice Małe, Opolskie

Mieszkanie | 17 100 zł | 42,70 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 17 100 zł
 • Miasto: Woskowice Małe
 • Powierzchnia: 42,70 m2
 • Województwo: Opolskie
 • Cena za m2: 400 zł
 • Ulica: Szkolna 7
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 3 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 31864X74625491
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-04 - Co to znaczy?

Opis

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu działając na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j., Dz. U. 2018 r., poz. 91), rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. z 2012, poz. 540) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności (Dz. U. z 2012, poz. 208), podaje do publicznej wiadomości, że
Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony (z możliwością rozłożenia płatności na raty)
na sprzedaż nieruchomości
Przedmiotem przetargu będzie nieruchomość położona w:
Woskowice Małe Namysłów

Szkolna
Woskowice Małe Opis lokalu
Lokal mieszkalny znajdujący się na parterze budynku mieszkalnego, wielorodzinnego. Wejście z korytarza klatki schodowej. W sklad lokalu wchodzą: pokój i kuchnia. Lokal przeznaczony do remontu generalnego.
Nabywca z dniem przeniesienia na jego rzecz prawa własności ponosić będzie wszelkie wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu oraz uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej (w tym kosztach remontów i eksploatacji). Budynek znajdujący się na działce nr 26/17 a.m. 2 przy ul. Szkolnej 7 w Woskowicach Małych objęty jest gminną ewidencją zabytków. Nr działki Przeznaczenie 26/17 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Woskowice Małe przyjętego Uchwałą
nr 677/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 czerwca 2017r. (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1762 z 30 czerwca 2017r.) działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 5MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej. Strefa ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych "OW"; Strefa ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego "K"; Strefa ochrony konserwatorskiej historycznego układu ruralistycznego "U"; Obiekty ujęte w ewidencji zabytków; Nieprzekraczalne linie zabudowy.

(w tym podatek VAT - zwolniony )
Cena wywoławcza wynosi: 17 100,00 zł słownie: siedemnaście tysięcy sto złotych zero groszy
• Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 200,00 zł
• Wadium wynosi: 3 000,00 zł
Krajowy Ośrodek sprzedaje nieruchomość na podstawie danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków prowadzonych przez Starostę Powiatu właściwego, co do położenia nieruchomości. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy KOWR nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać KOWR na koszt kupującego. Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że znany mu jest stan faktyczny oferowanej do sprzedaży nieruchomości, jej obszar, przebieg granic, dojazd, rodzaj użytków i nie będzie występował z roszczeniami wobec Krajowego Ośrodka w przypadku, gdyby na skutek dokonania przez geodetę wznowienia granic w/w nieruchomości wykazano zmiany w stosunku do danych z ewidencji gruntów na dzień jej sprzedaży. W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, pod warunkiem, że:
1. Wpłacą wadium w wymaganej wysokości na rachunek bankowy KOWR OT w Opolu
BGK Oddział Opole 43 1130 1219 0026 3116 1420 0002 do dnia poprzedzającego termin przetargu. Na dowodzie wpłaty należy obowiązkowo zaznaczyć, jakiej nieruchomości dotyczy wpłata wadium (nr działki lub adres lokalu).

Image things

Woskowice Małe , Opolskie

13 680 zł | Kawalerka | 42,70 m2 | Parter

 • cena: 13 680 zł
 • 320 za m2