Wróblik Królewski, Podkarpackie

Dom | 192 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Krośnie


Marcin Marczak


Kancelaria Komornicza, Olejarska 38 A, Krosno, 38-400 Krosno


tel. 13 43 67 618 / fax. 13 43 67 618


Sygnatura: KM 846/14


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-05-2019 o godz. 09:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Krośnie , Sienkiewicza 12, 38-400 Krosno, pokój 204, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ., położonej przy ul. Jakubińskiego 74/., 38-483 Wróblik Królewski, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1K/00053429/2.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi działka gruntowa nr 733/2 zlokalizowana we wsi Wróblik Królewski. Leży ona w sąsiedztwie istniejącej zabudowy jednorodzinnej. Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym i częścią budynku gospodarczego ( stojącego w większości na sąsiedniej działce gruntowej nr 733/1) oraz obudowaną wiatą.
Działka nr 733/2 ma regularny kształt i leży w terenie równinnym. Działka jest uzbrojona w prąd, gaz i wodociąg ze studni zlokalizowanej na sąsiedniej działce oraz w kanalizację sanitarną.


Suma oszacowania wynosi 256 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 192 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: SANTANDER BANK POLSKA S.A. O. w Krośnie 51150014901214900342820000 .


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Marcin MarczakImage things

Rudnik Nad Sanem , Podkarpackie

517 989 zł | 1,00 m2

  • cena: 517 989 zł
  • 517 989 za m2
Image things

Rogóżno , Podkarpackie

143 407 zł | 1,00 m2

  • cena: 143 407 zł
  • 143 407 za m2
Image things

Nisko , Podkarpackie

390 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 390 000 zł
  • 390 000 za m2