Gdańsk, Pomorskie

Mieszkanie | 258 000 zł | 47,50 m2

- 41 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Tomasz Wojciechowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-05-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z siedzibą przy Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pokój A68, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy ul. Jaśkowa Dolina 75f/36, 80-286 Gdańsk, dla której Wydział III Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/00138521/7.
Opis nieruchomości:
nieruchomość lokalowa o funkcji mieszkalnej, położona w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 75F/36, składająca się z pokoju, pokoju połączonego z aneksem kuchennym, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 47,50 m2, położona na poddaszu w budynku wielolokalowym, stanowiącym część składową nieruchomości gruntowej obejmującej działki ewidencyjne nr 462/5, 461/3, 461/4, 462/11, 462/12, 460/6, 460/2, 461/2, 462/6, 462/8, 463/3, 463/5, 464, 465. Nieruchomość lokalowa objęta jest księgą wieczystą nr GD1G/00138521/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych. Dla nieruchomości gruntowej Sąd ten prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00046072/2.

Suma oszacowania wynosi 344 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 258 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA 42 16001462 1827 8410 1000 0003.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 19:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku mieszczącym się pod adresem: Piekarnicza 10, Gdańsk, 80-126 Gdańsk.

Wpłata wadium w kasie/wpływ wadium na rachunek bankowy musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy


Tomasz Wojciechowski

Image things

Gdańsk , Pomorskie

675 000 zł | 234,57 m2

  • cena: 675 000 zł
  • 2 878 za m2
Image things

Gdańsk ,

132 750 zł | 2 pokoje | 38,90 m2 | 1 piętro

  • cena: 132 750 zł
  • 3 413 za m2
Image things

Gdańsk , Pomorskie

634 500 zł | 131,66 m2

  • cena: 634 500 zł
  • 4 819 za m2