Mańki, Warmińsko-Mazurskie

Obiekt | 20 000 zł | 147,71 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem72/1 o powierzchni 0,0488ha, wraz z posadowionymi na niej, stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, budynkami: pozostałym budynkiem niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 106,41 m2 oraz pozostałym budynkiem niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 36,30 m2, objętej księgą wieczystą NrOL1O/00017277/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 73/2 o powierzchni 0,0300 ha, objętej księgą wieczystą NrOL1O/00027810/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia na rzecz,operatora telekomunikacyjnego nieograniczonego w czasie, nieodpłatnego, ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu o powierzchni 11 m2 dla infrastruktury teletechnicznej. Operator telekomunikacyjny poniesie koszty wszystkich czynności związanych z ustanowieniem ograniczonego prawa rzeczowego. Z ustanowieniem ograniczonego prawa rzeczowego,wiąże się prawo dostępu w trybie 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu,przez 365/366 dni w roku, do elementów czynnej infrastruktury teletechnicznej znajdującej się na nieruchomości, dla pracowników służb technicznych działających na rzecz operatorów telekomunikacyjnych wraz z prawem postoju dla jednego samochodu służbowego na czas wykonywania czynności służbowych. Nieruchomość położona w miejscowości Mańki, gminie Olsztynek, powiecie olsztyńskim, województwie warmińsko-mazurskim. Działki przylegają do siebie i posiadają kształt zbliżony do kwadratu o korzystnym inwestycyjnie obrysie, ukształtowanie terenu płaskie. Nieruchomość ma dostęp do infrastruktury technicznej: sieci energetycznej, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Budynek znajduje się przy lokalnej szosie przechodzącej przez wieś, w sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowe działki wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztynek położone są w obszarze zainwestowania oznaczonym symbolem MU stanowiącym tereny zabudowy mieszkalno – usługowej.

Image things

Ełk , Warmińsko-Mazurskie

350 000 zł | 201,88 m2

  • cena: 350 000 zł
  • 1 734 za m2
Image things

Olsztyn , Warmińsko-Mazurskie

616 500 zł | 1,00 m2

  • cena: 616 500 zł
  • 616 500 za m2
Image things

Elbląg , Warmińsko-Mazurskie

102 000 zł | 3 pokoje | 52,85 m2 | 6 piętro

  • cena: 102 000 zł
  • 1 930 za m2