Trzydnik Duży, Lubelskie

Obiekt | 926 559 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kraśniku Rafał Wołoszyn na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-05-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kraśniku z siedzibą przy Lubelska 81, 23-200 , pokój IV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: położonej przy , 23-230 Trzydnik Duży, dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1K/00053046/0.
Opis nieruchomości:
W dniu 23-05-2019r. odbędzie się licytacja nieruchomości stanowiących całość gospodarczą, tj. wchodzącej w skład wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej dłużnikównieruchomości składającej się z działek o numerach 483 oraz 486/4, dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KWLU1K/00053046/0 oraz wchodzącej w skład wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej dłużników nieruchomości położonej w miejscowości Trzydnik Duży, składającej się z działki o nr 481, dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LU1K/00057673/2. Nieruchomość jest zabudowana m.in. budynkiem hali produkcyjnej brykieto – peletu, budynkiem socjalno – biurowym, ogrodzeniem z przęseł z siatki stalowej o długości 410 m oraz drogami i placami z płyt betonowych typu MON oraz asfaltu. Lączna powierzchnia licytowanej nieruchomości wynosi 1,7400 ha.

Suma oszacowania wynosi 1 235 412,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 926 559,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 123 541,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/Lublin 48 10203147 0000 8902 0074 7006.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kraśniku mieszczącym się pod adresem: Lubelska 81, 23-200 Kraśnik.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Image things

Borki , Lubelskie

154 830 zł | 1,00 m2

  • cena: 154 830 zł
  • 154 830 za m2
Image things

Lublin , Sławin

184 490 zł | Kawalerka | 45,36 m2 | Parter

  • cena: 184 490 zł
  • 4 067 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

121 579 zł | 2 pokoje | 33,18 m2 | 7 piętro

  • cena: 121 579 zł
  • 3 664 za m2