Brejdyny, Warmińsko-Mazurskie

Dom | 231 225 zł | 118,65 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie


Andrzej Popowicz


Kancelaria Komornicza, Królewiecka 21, Mrągowo, 11-700 Mrągowo


tel. 897413250 / fax. 897413250


Sygnatura: Km 33/18OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OL1M/00022074/0
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 7 czerwca 2019r. o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 55 w sali nr 114 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej  działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 77/1 o powierzchni 0,1484 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o konstrukcji drewnianej, o powierzchni użytkowej 118,65 m2, należącej do dłużniczki położonej w miejscowości Brejdyny 58A, gm. Piecki, dla której  Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OL1M/00022074/0.


Suma oszacowania wynosi 308 300 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 231 225 zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 30 830 zł. Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika: PKO Bank Polski SA O. Centrum w Mrągowie 28102036390000850200050377 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy


Andrzej PopowiczImage things

Pasłęk , Warmińsko-Mazurskie

350 000 zł | 398,30 m2

  • cena: 350 000 zł
  • 879 za m2
Image things

Piecki , Warmińsko-Mazurskie

740 000 zł | 1 900,80 m2

  • cena: 740 000 zł
  • 389 za m2
Image things

Orneta , Warmińsko-Mazurskie

57 000 zł | 62,02 m2

  • cena: 57 000 zł
  • 919 za m2