Zyzdrojowy Piecek, Warmińsko-Mazurskie

Dom | 232 500 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie


Andrzej Popowicz


Kancelaria Komornicza, Królewiecka 21, Mrągowo, 11-700 Mrągowo


tel. 897413250 / fax. 897413250


Sygnatura: Km 566/18OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OL1M/00029486/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 maja 2019r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 55 w sali nr 114 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej  działki gruntów oznaczone w ewidencji gruntów numerami 95 i 96/9 o łącznej powierzchni 0,4264 ha, zabudowanych budynkiem mieszkalnym całorocznym o konstrukcji drewnianej, wpisanym do rejestru zabytków pod nr rej. A-4041, położonej w miejscowości Zyzdrojowy Piecek 14, gm. Piecki, dla której  Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OL1M/00029486/0.
Suma oszacowania wynosi 310 000 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 232 500 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 31 000 zł.


Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika:
PKO Bank Polski SA O. Centrum w Mrągowie 28102036390000850200050377 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w  kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy


Andrzej PopowiczImage things

Elbląg , Warmińsko-Mazurskie

73 333 zł | 3 pokoje | 50,50 m2 | Parter

  • cena: 73 333 zł
  • 1 452 za m2
Image things

Elbląg , Warmińsko-Mazurskie

140 000 zł | 2 pokoje | 47,90 m2 | 2 piętro

  • cena: 140 000 zł
  • 2 923 za m2
Image things

Ełk , Warmińsko-Mazurskie

107 160 zł | 28,20 m2 | 1 piętro

  • cena: 107 160 zł
  • 3 800 za m2