Lublin, Lubelskie

Obiekt | 3 002 400 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 3 002 400 zł
 • Miasto: Lublin
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Lubelskie
 • Cena za m2: 3 002 400 zł
 • Ulica: Zemborzycka 55H
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 100 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 29292X68601867
 • Termin wpłaty wadium: 2019-05-09 - Co to znaczy?

Opis

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki:


Nieruchomości położonej w Lublinie, przy ul. Zemborzyckiej 55H, na którą składa się:
 prawo wieczystego użytkowania gruntu-działki nr 6/36 o pow.: 8.011m2 (Księga Wieczysta nr LU1I/00207743/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lublinie – X Wydział Ksiąg Wieczystych) wraz z usytuowanym na niej budynkiem magazynowym z rampą, budynkiem biurowym, wiatami magazynowymi, placem manewrowym i parkingowym,  prawo wieczystego użytkowania gruntu (współużytkowanie wieczyste w części 1183/5417) - działki nr 6/46 o pow.: 5.417m2 (Księga Wieczysta nr LU1I/00196185/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lublinie – X Wydział Ksiąg Wieczystych), na której usytuowano drogę dojazdową do działki nr 6/36.
za cenę nie niższą niż 60% wartości jej oszacowania, tj. 3.002.400,00zł. netto (słownie: trzy miliony, dwa tysiące, czterysta złotych, 00/100) plus należny podatek od towarów i usług VAT


1. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać na: www.syndyk-zurakowski.pl (w tym: operaty szacunkowe nieruchomości – zakładka ”Oferta sprzedaży nieruchomości” i Regulaminy Sprzedaży – zakładka ”Ogłoszenia i przetargi”) oraz pod nr telefonu: 602 154 063 lub 668 495 147 lub 694 862 927 oraz za pośrednictwem adresu email: [email protected] oraz [email protected]
Nieruchomości można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

2. Warunkiem uczestnictwa w procedurze wyłonienia nabywcy i dalej sprzedaży jest złożenie oferty i wpłata wadium w wysokości: 100.000,00zł na konto masy upadłości w Santander Bank Polska S.A. nr: 98 1090 2590 0000 0001 3497 1793 w terminie do dnia składania ofert i dołączenie do oferty dowodu uiszczenia wadium.

3. Oferty pisemne m.in. z proponowaną ceną, terminem i sposobem zapłaty opracowane wg wytycznych określonych w §4 Regulaminu Sprzedaży właściwym dla danej nieruchomości umieszczonym na stronie internetowej: www.syndyk-zurakowski.pl w zakładce „Ogłoszenia i przetargi” składać należy w terminie do
30 (słownie: trzydziestu) dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie o sprzedaży, tj. do dnia 09.05.2019r. włącznie w zamkniętych kopertach na adres: Syndyk Masy Upadłości AGD Market Sp. z o.o. w upadłości, 44 – 100 Gliwice 1, skrytka pocztowa 113 z adnotacją właściwą dla nieruchomości

Image things

Lublin , Lubelskie

121 579 zł | 2 pokoje | 33,18 m2 | 7 piętro

 • cena: 121 579 zł
 • 3 664 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

123 zł | 23,10 m2

 • cena: 123 zł
 • 5 za m2
Image things

Lublin , Sławin

184 490 zł | Kawalerka | 45,36 m2 | Parter

 • cena: 184 490 zł
 • 4 067 za m2