Ostrowiec Świętokrzyski, Świętokrzyskie

Obiekt | 1 224 000 zł | 2 286,73 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerami 12/2 i 12/3 o łącznej powierzchni 0,1240 ha.Nieruchomość zabudowana jest budynkiem socjalno-biurowym (kontenerowiec) o powierzchni użytkowej 144,68 m2. Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta Nr KI1O/00025946/4. Prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerami 4/4, 4/7, 5/2, 6/2, 7/5, 7/8 i 7/11 o łącznej powierzchni 8973 m2 położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Kilińskiego 47B, powiat ostrowiecki, woj. świętokrzyskim, zabudowanej budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności tj. budynkiem stacji obsługi samochodów o powierzchni użytkowej 1658,31 m2, budynkiem kotłowni o powierzchni użytkowej 240,41 m2, budynkiem stacji trafo o powierzchni użytkowej 23,37m2, budynkiem portierni o powierzchni użytkowej 13,20 m2, budynkiem stacji paliw o powierzchni użytkowej 67,99 m2 i budynkiem wiaty o powierzchni użytkowej 138,77 m2. Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta Nr KI1O/00013463/7. Nieruchomość położona jest w przemysłowej dzielnicy Ostrowca Świętokrzyskiego. W otoczeniu nieruchomości dominuje zabudowa o podobnej funkcji tj. usługowo-produkcyjno-składowej. Nieruchomość składa się z dziewięciu działek ewidencyjnych stanowiących jedną zorganizowana całość gospodarczą. Nieruchomość uzbrojona jest w wodociąg miejski, energię elektryczną z własnej stacji transformatorowej średniego napięcia 15/04 kV, kanalizację sanitarną odprowadzoną do bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne, powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych z placu do przydrożnego rowu od strony północno-wschodniej za pośrednictwem piaskownika, CO-kotłownia olejowa własna wyłączona z eksploatacji. Na nieruchomości znajduje się stacja trafo średniego napięcia 15/04 kV Nr 105-058. Cały kompleks posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – przecznicy ul. Kilińskiego, która krzyżuje się z nią około 200m na południe. Do pasa drogowego bezpośrednio przylega działka nr 12/2, przez którą znajduje się wjazd na nieruchomość. Drugi wjazd na nieruchomość odbywa się poprzez działkę nr 13/1 i 13/2 (działki te nie stanowią własności/użytkowania wieczystego PP S.A). Na działkach tych znajdują się również urządzenia PP S.A.-część ogrodzenia oraz część osadnika. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowiec Świętokrzyski przedmiotowa nieruchomość położona jest na istniejących terenach przemysłu, baz, składów hurtowni o zwiększonej uciążliwości.

Image things

Kielce , Świętokrzyskie

219 739 zł | 2 pokoje | 50,20 m2 | Parter

  • cena: 219 739 zł
  • 4 377 za m2
Image things

Jędrzejów , Świętokrzyskie

699 919 zł | 1,00 m2

  • cena: 699 919 zł
  • 699 919 za m2
Image things

Wysoka , Świętokrzyskie

89 325 zł | 3 pokoje | 75,40 m2 | 1 piętro

  • cena: 89 325 zł
  • 1 185 za m2