Piszczac, Lubelskie

Obiekt | 373 398 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Mirosław Sacewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-05-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej z siedzibą przy Brzeska 20-22, 21-500 Biała Podlaska, pokój VIII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ,Chotyłów Gmina Piszczac, 21-530 Piszczac, dla której SĄD REJONOWY BIAŁA PODLASKA VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1B/00055116/7.
Opis nieruchomości:
działka o numerze ewidencyjnym 517/1 o powierzchni 19449 m.kw. zabudowana budynkami i budowlami produkcyjno - magazynowymi z częścią biurowo - socjalną

Suma oszacowania wynosi 497 864,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 373 398,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 786,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski SA 05 1020 1260 0000 0502 0014 0129.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Mirosław Sacewicz

Image things

Lublin , Lubelskie

195 000 zł | 47,10 m2

  • cena: 195 000 zł
  • 4 140 za m2
Image things

Milejów , Lubelskie

1 703 601 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 703 601 zł
  • 1 703 601 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

121 579 zł | 2 pokoje | 33,18 m2 | 7 piętro

  • cena: 121 579 zł
  • 3 664 za m2