Warszawa, Śródmieście

Mieszkanie | 1 062 749 zł | 4 pokoje | 124,90 m2 | 2 piętro

- 37 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 1 062 749 zł
 • Miasto: Warszawa
 • Powierzchnia: 124,90 m2
 • Województwo: Mazowieckie
 • Cena za m2: 8 509 zł
 • Ulica: Fabryczna 16
 • Liczba pokoi: 4
 • Piętro: 2
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 70 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 26762X62676607
 • Termin wpłaty wadium: 2019-04-12 - Co to znaczy?

Opis

Monitor 52/2019, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 13680.

Syndyk w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości Przedmiotem przetargu jest: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 28 położonego w Warszawie przy ul. Fabrycznej 16/22, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa prowadzi Księgę Wieczystą KW nr WA4M/00404515/0, wraz ze spółdzielczymi własnościowymi prawami do miejsc postojowych nr 32 i 47 położonych w wielostanowiskowym garażu.
Cena wywoławcza wynosi 1.062.749,00 zł brutto (słownie: jeden milion sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści
dziewięć złotych).

Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) na rachunek Marty Jackiewicz w upadłości nr: 92 1090 1014 0000 0001 3704 3078 najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert.
Oferty wraz z wymaganymi dokumentami wyszczególnionymi w Warunkach przetargu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.04.2019 r. w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu), z podaniem sygnatury akt X GUp 581/18.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.04.2019 r., o godz. 940, w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, w sali nr A140. Oferent ma obowiązek złożenia wraz z ofertą oświadczenia, że zapoznał się z treścią Warunków przetargu oraz ze stanem faktycznym i prawnym całości przedmiotu przetargu. Warunki przetargu dostępne są w Biurze Syndyka, tel. 22 58 14 684. Operat szacunkowy dostępny jest w budynku Sądu (czytelnia akt)

Image things

Warszawa , Ursynów

429 750 zł | 69,60 m2

 • cena: 429 750 zł
 • 6 175 za m2
Image things

Warszawa , Wola

10 100 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 10 100 000 zł
 • 10 100 000 za m2
Image things

Warszawa , Bemowo

289 537 zł | 3 pokoje | 61,62 m2 | 5 piętro

 • cena: 289 537 zł
 • 4 699 za m2