Bytom, Śląskie

Obiekt | 450 000 zł | 690,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 450 000 zł
 • Miasto: Bytom
 • Powierzchnia: 690,00 m2
 • Województwo: Śląskie
 • Cena za m2: 652 zł
 • Ulica: Składowa 42
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 45 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 26723X62585269
 • Termin wpłaty wadium: 2019-05-13 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Bytomia
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
położonej w Bytomiu przy ul. Składowej 42.


Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej:
zabudowana działka gruntu nr 2368/60 o powierzchni 4638 m2 oraz niezabudowana działka gruntu nr 2512/60 o powierzchni 2972 m2 (obręb Bytom, k.m. 4), zapisane w księdze wieczystej KA1Y/00010369/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bytomiu. Łączna powierzchnia działek wynosi 7610 m2. W dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością - bezpłatna służebność przechodu i przejazdu przez niniejszą nieruchomość przysługująca każdoczesnemu użytkownikowi wieczystemu nieruchomości objętej KW nr 30625 bliżej określona w par. 9 aktu notarialnego – działka nr 2367/60. Dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów (obciążeń). Nieruchomość stanowi własność gminy Bytom.Opis nieruchomości: na zabudowanej działce gruntu nr 2368/60 znajdują się następujące budynki:
- budynek jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy 817 m2 i przybliżonej powierzchni użytkowej ok. 690 m2, przy którym znajduje się rampa. Budynek ten w części zachodzi na działkę nr 42/11 o powierzchni 816 m2, objętą księgą wieczystą t.136 k.2710, która nie stanowi własności gminy Bytom;
- budynek jednokondygnacyjny w bardzo złym stanie technicznym o powierzchni zabudowy 1161 m2 i przybliżonej powierzchni użytkowej ok. 920 m2. Budynek ten w części zachodzi na działkę nr 42/11 o powierzchni 816 m2, objętą księgą wieczystą t.136 k.2710, która nie stanowi własności gminy Bytom;
- budynek do rozbiórki o powierzchni zabudowy 59 m2;
- budynek do rozbiórki o powierzchni zabudowy 22 m2;
- budynek do rozbiórki o powierzchni zabudowy 8 m2.
Niezabudowana działka gruntu nr 2512/60 ma kształt nieregularny, wydłużony, trudny do samodzielnej zabudowy, pierwotnie na działce ułożone były tory kolejowe. W pobliżu nieruchomości znajdują się następujące sieci uzbrojenia technicznego: energetyczna, wodna, kanalizacyjna i teletechniczna. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią obiekty magazynowe, usługowo - produkcyjne oraz tereny kolejowe. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, tj. ul. Składowej.

Na przedmiotowej nieruchomości zalegają bardzo duże ilości śmieci, wobec czego nabywca będzie zobowiązany do usunięcia śmieci i uporządkowania terenu.
Gmina Bytom nie będzie ponosiła odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane koniecznością poniesienia ewentualnych kosztów obowiązkowego usunięcia zanieczyszczeń lub skażeń, które wystąpią lub mogą wystąpić po podpisaniu umowy sprzedaży nieruchomości lub rekultywacji terenu, dokonanej na mocy decyzji albo rozstrzygnięć sądowych wydanych po podpisaniu niniejszej umowy. W umowie sprzedaży nabywca zrzeknie się dochodzenia w przyszłości wszelkich roszczeń z tego tytułu.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta:
Działka nr 2368/60 oraz większa, zachodnia część działki nr 2512/60 położone są na terenie, dla którego w chwili obecnej brak jest uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wschodnia część działki nr 2512 położona jest na terenie objętym obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego:
- północna część ww. terenu – w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia - „Planu Rewitalizacji i Rozwoju Śródmieścia (ReRoŚ)”, przyjętego uchwałą nr XXIX/458/2004 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 stycznia 2004 r., na terenach oznaczonych następującymi symbolami: Z3 - ulica zbiorcza – obwodnica Śródmiejska oraz 125a M – teren zabudowy mieszkaniowej. Ponadto nieruchomość: znajduje się w strefie rewitalizacji R2, strefie kształtowania wysokości zabudowy O5, strefie dostępności komunikacyjnej K0, strefie ochrony lokalnej OL2.
- południowa część ww. terenu – w granicach zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia „ Planu Rewitalizacji i Rozwoju Śródmieścia (ReRoŚ)” dla terenu położonego pomiędzy ul. Przemysłową i ul. Składową przyjętego uchwałą nr IX/121/07 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r., na terenie o symbolu: P, S, U, K przeznaczonym na cele przemysłu, wytwórczości, magazynów, budownictwa, usług oraz urządzeń obsługi komunikacji: parkingów i zespołów garażowych, stacji obsługi, warsztatów naprawczych, stacji paliw, salonów samochodowych oraz obiektów obsługi komunalnej miasta (za wyjątkiem funkcji składowania i unieszkodliwiania odpadów).

W celu zapoznania się ze stanem technicznym ww. nieruchomości należy się kontaktować z Miejskim Zarządem Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu, tel. (32) 420 77 40.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 450 000 zł

Do wylicytowanej ceny sprzedaży niezabudowanej działki nr 2512/60 o powierzchni 2972 m2, stanowiącej 33% ceny wywoławczej nieruchomości, zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Minimalne postąpienie wynosi 4 500 zł

Wadium w wysokości 45 000 zł należy wnosić w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bytomiu: GETIN Bank S.A. Oddział Bytom nr 49 1560 1049 0000 9030 0005 1567, w terminie do dnia 13 maja 2019 r. włącznie. Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego uczestnika przetargu lub datę stempla potwierdzającego dokonanie wpłaty w urzędzie pocztowym Poczty Polskiej lub w banku.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
Osobom, które przetargu nie wygrały wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
- dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 m-ce),
- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,
- pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winne przedstawić pełnomocnictwo, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 maja 2019 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w pokoju nr 313a.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości i podatek VAT w wysokości 23% doliczony do ceny sprzedaży działki niezabudowanej, płatne są przed zawarciem umowy notarialnej. Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty opłaty sądowej ponosi nabywca.

Nabywca przejmie nieruchomość w stanie istniejącym.

Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 z późn. zm.).

Informacje dot. przetargu można uzyskać:
w Wydziale Obrotu Nieruchomościami, pok. 322, tel. (32) 78 68 362 i pok. 313a, tel. (32) 78 68 348
Ogłoszenie opublikowane zostało na stronie internetowej: www.bytom.pl/ miasto/ nieruchomości
i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Image things

Bytom , Śląskie

75 000 zł | 138,96 m2

 • cena: 75 000 zł
 • 540 za m2
Image things

Bytom , Śląskie

970 000 zł | 692,96 m2

 • cena: 970 000 zł
 • 1 400 za m2
Image things

Bytom , Śląskie

450 000 zł | 1 008,09 m2

 • cena: 450 000 zł
 • 446 za m2