Borki-Kos, Mazowieckie

Obiekt | 2 027 835 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Michał Zarzycki mający kancelarię w Siedlcach przy ul. Bohaterów Getta 4/4, na podstawie art. 953 kpc, art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-05-2019 r. o godz. 10.15 w budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach mającego siedzibę w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31A odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA


nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem magazynowym do przechowywania zboża z częścią biurową i zapleczem socjalno-sanitarnym, budynkiem sterowni suszarni oraz wiatą nad koszem zasypowym przejściowym, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 58/1 o pow. 1,6178 hapołożonej we wsi Borki-Kosy, gm. Zbuczyn, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą oznaczoną numerem SI1S/00041251/3,Suma oszacowania w/w nieruchomości wynosi: 2 703 780,00 zł

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 2 027 835,00 zł

Wysokość rękojmi: 270 378,00 złDo ceny nabycia w/w nieruchomości należy doliczyć podatek VAT 23%.


Zgodnie z art. 962 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowanianajpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce w Kancelarii Komornika lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Siedlcach 59 1020 4476 0000 8102 0311 0657 albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi (dowód wpłaty rękojmi należy okazać przed licytacją).

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć:

dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia takiego nie przedstawiły. Zgodnie z Ustawą z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny. Warunkiem przstąpienia do licytacji jest złożenie dowodu o którym mowa w art.7 w/w ustawy.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w godz. od 09:00 do 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31 A w sekretariacie I Wydziału Cywilnego. Odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać także w Kancelarii Komorniczej w dni powszednie w godz. od 9:00 do 15:00.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Michał Zarzycki

Image things

Warszawa , Praga-Północ

101 400 zł | Kawalerka | 29,00 m2 | Parter

  • cena: 101 400 zł
  • 3 497 za m2
Image things

Opypy , Mazowieckie

468 750 zł | 1,00 m2

  • cena: 468 750 zł
  • 468 750 za m2
Image things

Żabin Łukowski , Mazowieckie

121 725 zł | 1,00 m2

  • cena: 121 725 zł
  • 121 725 za m2