Poznań, Nowe Miasto

Mieszkanie | 175 000 zł | 2 pokoje | 35,20 m2 | Parter

- 29 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 175 000 zł
 • Miasto: Poznań
 • Powierzchnia: 35,20 m2
 • Województwo: Wielkopolskie
 • Cena za m2: 4 972 zł
 • Ulica: Os. Jagiellońskie 100
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 17 500 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 26609X62318281
 • Termin wpłaty wadium: 2019-04-02 - Co to znaczy?

Opis

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” ogłasza przetarg nieograniczony na:

zawarcie umowy ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności na rzecz nabywcy położonego w Poznaniu na os. Jagiellońskim 100/2 – o pow. użytkowej 35,20 m kw., parter, w budynku 4-piętrowym (2 pokoje, jasna kuchnia, balkon).

Stan techniczny lokalu – do remontu. Cena wywołania 175 000,00 zł. Słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

Wadium – równowartość 10% ceny wywołania, płatne gotówką w kasie Spółdzielni (czynnej w pon. w godz. 10:00 – 16:00, wt. – pt. w godz. 10:00 – 14:00), bądź przelewem na konto Spółdzielni – potwierdzenie wpłaty należy załączyć do oferty. Nr konta – PKO B.P. S.A. V Oddział Poznań 32 1020 4027 0000 1402 0047 1078.

Wadium wybranego oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny kupna.Oferta musi zawierać dokumenty i oświadczenia zgodnie z § 4 Regulaminu przetargu sprzedaży lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu, dostępnego na stronie internetowej Spółdzielni – www.osiedlemlodych.pl, bądź do wglądu w siedzibie Spółdzielni –
os. Piastowskie 16 w pok. nr 10 i 16. Ponadto osoba przystępująca do przetargu musi złożyć pisemne oświadczenie o następującej treści:\

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych” w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, os. Piastowskie 16, 61-148 Poznań, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach w związku ze złożoną ofertą, w tym na przetwarzanie ich w przyszłości – dla celów związanych z zarządzeniem lokalem mieszkalnym przez Spółdzielnię oraz działalnością statutową i ustawową Spółdzielni. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie.

Brak powyższego oświadczenia uniemożliwi rozpatrzenie złożonej oferty. Informacja dotycząca zakresu i zasad przetwarzania danych osobowych oferentów – osób ubiegających się o tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni, znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni: www.osiedlemlodych.pl/rodo.

Oferty pisemne należy składać w siedzibie Spółdzielni os. Piastowskie 16 w pokoju nr 18 (kancelaria) w zaklejonych kopertach z opisem „Oferta przetargowa na lokal mieszkalny os. Jagiellońskie 100/2” w terminie do dnia 2 kwietnia 2019 r. do godz. 12:00.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 11 kwietnia 2019 r. Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Zainteresowani przetargiem mogą zapoznać się ze stanem technicznym lokalu w terminie uzgodnionym z Kierownictwem Osiedla tel. 61 877 39 31. Pozostałe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni – os. Piastowskie 16, pokój nr 10 i 16 lub tel. 61 879 04 11 – Dział Mieszkaniowy w godz. 10.00 – 14.00.

Image things

Poznań , Nowe Miasto

305 925 zł | 89,77 m2

 • cena: 305 925 zł
 • 3 408 za m2
Image things

Poznań , Stare Miasto

303 075 zł | 61,42 m2

 • cena: 303 075 zł
 • 4 934 za m2
Image things

Poznań , Wilda

178 725 zł | 2 pokoje | 46,41 m2

 • cena: 178 725 zł
 • 3 851 za m2