Kraków, Prądnik Biały

Mieszkanie | 211 200 zł | 2 pokoje | 35,40 m2 | 4 piętro

- 21 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 211 200 zł
 • Miasto: Kraków
 • Powierzchnia: 35,40 m2
 • Województwo: Małopolskie
 • Cena za m2: 5 966 zł
 • Ulica: Różyckiego 5
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 4
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 11 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 26602X62301887
 • Termin wpłaty wadium: 2019-04-01 - Co to znaczy?

Opis

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na uzyskanie pierwszeństwa zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 77 przy ul. Różyckiego 5 w Krakowie i przeniesienia własności tego lokalu. Lokal położony na VI p., składa się z dwóch pokoi, ciemnej kuchni, przedpokoju i łazienki, o pow. użytkowej 35,4 m2, do którego przynależy piwnica o pow. 2,1 m2.

Cena wywoławcza wynosi 211.200,00 zł. Wadium w wysokości 11.000,00 zł.

Przetarg - otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03.04.2019 r. o godz. 10:00 w biurze Spółdzielni, ul. Świętokrzyska 12, pok. 206.

Oferty (tylko pisemne) należy złożyć najpóźniej w dniu 02.04.2019 r. do godz. 14:00, w biurze Spółdzielni, pok. 203 (sekretariat).

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni 18 1320 1465 2896 0090 2000 0010 najpóźniej w dniu 01.04.2019 r.

Lokal prezentowany będzie w dniu 18.03.2019 r. w godz. 09:00 - 10:00 oraz w dniu 20.03.2019 r. w godz. 15:30 - 16:30 lub w innym terminie po uprzednim uzgodnieniu z Działem Techniczno - Administracyjnym, pok. 216, tel. 12/63 02 423 (320).

Z Regulaminem organizowania przetargu na uzyskanie pierwszeństwa ustanowienia tytułu prawnego do lokalu w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” w Krakowie można zapoznać się w Dziale Finansowo - Członkowskim, pok. 208 i w Dziale Techniczno - Administracyjnym, pok. 216, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 13:00 oraz na stronie internetowej Spółdzielni – www. krakus.net.pl

Oferta winna zawierać:

a) imię, nazwisko, PESEL i adres oferenta lub nazwę osoby prawnej, numer KRS i jej siedzibę,

b) datę sporządzenia oferty,

c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem organizowania przetargu na uzyskanie pierwszeństwa ustanowienia tytułu prawnego do lokalu oraz warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

d) oferowaną cenę,

e) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów postępowania przetargowego,

f) oświadczenie o gotowości zawarcia notarialnej umowy ustanowienia odrębnej własności przedmiotowego lokalu i przeniesienia własności tego lokalu oraz poniesienia kosztów z tym związanych - w przypadku wygrania przetargu przez oferenta,

g) dowód wpłacenia wadium,

h) oświadczenie o poniesieniu, w wyznaczonym przez Spółdzielnię terminie, kosztów zorganizowania przetargu (ogłoszenie w prasie) w przypadku jego wygrania przez oferenta.

Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie. Na kopercie należy podać nazwisko i imię lub nazwę oferenta oraz adres lokalu objętego przetargiem.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert, które kwalifikują się do wygrania przetargu, bezpośrednio po zamknięciu przetargu pisemnego, zorganizowany zostanie przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez obowiązku podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Finansowo - Członkowskim, pok. 208, tel. 12/633 78 85, 12/63 02 309 oraz w Dziale Techniczno - Administracyjnym, pok. 216, tel. 12/63 02 423 (320).

Image things

Kraków , Stare Miasto

340 403 zł | 45,20 m2

 • cena: 340 403 zł
 • 7 531 za m2
Image things

Kraków , Krowodrza

23 400 zł | 12,18 m2

 • cena: 23 400 zł
 • 1 921 za m2
Image things

Kraków , Stare Miasto

362 250 zł | Kawalerka | 38,38 m2 | 1 piętro

 • cena: 362 250 zł
 • 9 439 za m2