Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie

Obiekt | 2 354 000 zł | 436,10 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH "ADM" SP. Z O. O.
ul. Śniadeckich 1 , 85-011 Bydgoszcz ogłasza
ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Organizatora położonej w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 38 obejmującej działkę nr 12/7 obręb 205 o powierzchni 2.150,00 m2
– Kw nr BY1B/0014238/0 wraz z posadowionymi budynkami:
 wolnostojącym dwukondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 436,10 m2 o funkcji administracyjno-usługowej
 wolnostojącym jednokondygnacyjnym o powierzchni 107,00 m2 o funkcji garażowej (3 stanowiska)
Teren nieruchomości jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ”FordońskaBrda-Toruńska” zatwierdzonym Uchwałą nr XLVII/1038/13 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30.10.2013 roku i usytuowany jest w granicach ustalenia: 27U – teren zabudowy usługowej i 26KD-DX – fragment ulicy klasy głównej z torowiskiem
tramwajowym – typ skrzyżowań z terenem oznaczonym na prawe skręty.
Zabudowa nieruchomości jest zgodna z aktualnym planem zagospodarowania.
Wizja (oględziny) nieruchomości możliwa jest w terminie uprzednio uzgodnionym z Organizatorem Przetargu. W tej
sprawie, jak i innych kwestii związanej z przetargiem i nieruchomością, zainteresowani mogą także kontaktować się
z pracownikami Organizatora:
- pocztą elektroniczną na adres: [email protected]
- telefonicznie pod nr: 513 000 932 lub 52 348 16 32

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.354.000,00 złotych i stanowi wartość nieruchomości wynikającą z aktualnego
operatu szacunkowego. Sprzedaż korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT (zwolnienie na podstawie
art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o VAT).

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 120.000,00 złotych. Wadium należy wpłacić
na konto Organizatora przetargu o numerze 82 1320 1117 2032 8498 2000 0185 najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym
dniem przetargu na nabycie nieruchomości, przy czym za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu środków
pieniężnych na ww. rachunek. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy przedłożyć komisji przetargowej przed
otwarciem przetargu.
Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się ze stanem prawnym oraz faktycznym nieruchomości. Informacji o nieruchomości uzyskać można w siedzibie Organizatora przetargu przy ulicy Gdańskiej 30/5 w pokoju nr 3 lub 4.
Przetarg odbędzie się w dniu 11.04.2019r. o godzinie 10.00 w siedzibie Organizatora przetargu przy ulicy Gdańskiej 30/5
w Bydgoszczy pokój nr 1.
Organizator zastrzega, iż wydanie Nieruchomości nastąpi nie wcześniej niż 1 sierpnia 2019 roku, jednak nie później niż
do dnia 31 października 2019 roku.
Brak zapłaty ceny lub niestawienie się zwycięzcy przetargu w czasie i miejscu wyznaczonym na podpisanie umowy
przenoszącej prawa będzie równoznaczne z uchyleniem się od zawarcia umowy i przepadkiem wadium na rzecz
Organizatora. W takim przypadku wygasa także zobowiązanie Organizatora do dokonania sprzedaży na rzecz zwycięzcy
przetargu.
Organizator zastrzega, iż zawarcie umowy ze zwycięzcą wymagać będzie uzyskania przez Organizatora zgody Prezydenta
Miasta wykonywającego kompetencje Zgromadzenia Wspólników Spółki.
Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego odwołania, unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez podania
przyczyny.
Szczegółowe warunki uczestnictwa w przetargu (zawarte w odrębnym dokumencie zwanym Warunkami przetargu
ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Fordońskiej 38 w Bydgoszczy) dostępne są na
stronie internetowej www.adm.com.pl. Szczegółowe informacje o nieruchomości i przetargu, dostępne są nadto
w siedzibie Organizatora przetargu przy ulicy Gdańskiej 30/5 w Bydgoszczy w pokoju nr 3 i 4.
Przystępując do przetargu Uczestnik zobowiązany jest złożyć Oświadczenie o zapoznaniu się z ww. Warunkami i stanem
nieruchomości.

Image things

Bydgoszcz , Kujawsko-Pomorskie

5 200 000 zł | 2 946,00 m2

  • cena: 5 200 000 zł
  • 1 765 za m2
  • cena: 17 900 zł
  • 17 900 za m2
  • cena: 22 000 zł
  • 22 000 za m2