Laski Lubuskie, Lubuskie

Dom | 70 100 zł | 168,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. działając na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 91 ze zm.), ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2018 roku poz. 869) i rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia
ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz.U. z 2012 roku poz. 540) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości
pochodzącej ze zlikwidowanego PFZ
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zgodna z wykazem opublikowanym w dniu 21 stycznia 2019 roku w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Ośnie Lubuskim, Urzędzie Gminy w Górzycy, sołectwie wsi Laski Lubuskie, Lubuskiej Izbie Rolniczej oraz siedzibie KOWR Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp., a także portalu www.kowr.gov.pl
obręb Laski Lubuskie - gmina Górzyca
Działka nr 56/2
Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, częściowo podpiwniczonym, wykonanym w technologii tradycyjnej, z dachem 4-spadowym, krytym dachówką. Powierzchnia zabudowy 168,00 m2, powierzchnia ogólna budynku 155,48 m2, rok budowy
1811. Pozostałe naniesienia budowlane na nieruchomości: niewielki przydomowy budynek gospodarczy w złym stanie technicznym o powierzchni zabudowy 22,00 m2, murowany z cegły, kryty stropodachem drewnianym. W obszarze działki występuje również studnia kopana. Teren działki ogrodzony jest częściowo parkanem kamiennym od strony drogi oraz ogrodzeniem z siatki z pozostałych stron. Budynek mieszkalny zlokalizowany pod numerem 39, na działce nr 56/2 w miejscowości Laski Lubuskie, wzniesiony w XIX wieku w konstrukcji szachulcowej, jest zabytkiem i ze względu na posiadane historyczne wartości architektoniczne ujęty został w gminnej ewidencji zabytków. Ponadto działka nr 56/2 wraz z ww. budynkiem mieszkalnym, położone są na terenie zabytku jakim jest historyczny układ ruralistyczny wsi, również ujętego w gminnej ewidencji zabytków. (Przedmiotowy budynek mieszkalny oraz działka, na której jest on posadowiony nie są wpisane do rejestru zabytków). Konsekwencją ujęcia obszarów lub obiektów nie wpisanych do rejestru zabytków w gminnej ewidencji zabytków, jest obowiązek uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków planowanych przy nim działań za pośrednictwem właściwego organu gminy lub organu administracji architektoniczno-budowalnej. Nieruchomość objęta księgą wieczystą nr GW1S/00028250/4. Nieruchomość znajduje się w bezumownym użytkowaniu przez osoby trzecie. Nabywca będzie zobowiązany do oświadczenia w umowie sprzedaży, że: "Kupujący jest świadomy faktu obciążenia przedmiotu umowy sprzedaży bezumownym użytkowaniem. Samodzielnie i na własny koszt będzie podejmował działania
w celu objęcia nieruchomości w posiadanie. Nie wystąpi ani nie będzie występował w przyszłości z żadnymi roszczeniami wobec sprzedającego z tego tytułu".
W skład nieruchomości wchodzą: Grunty o powierzchni ogólnej - 0,1842 ha
(w tym: użytków rolnych – 0,1842 ha)
grunty rolne zabudowane - 0,1842 ha
Klasy gleb:
Br-RIVb - 0,1842 ha
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 70 100 zł (w tym wartość budynków i obiektów budowlanych 43 400 zł)
Minimalne postąpienie wynosi 710 zł
Wadium wynosi 14 020 zł
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Franciszka Walczaka 25, tel. (95) 782 22 99, fax (95) 782 22 70, www.kowr.gov.pl
Przetarg odbedzie sie w dniu 19 marca 2019 roku godzinie 1340
w siedzibie SZGZ w Ośnie Lubuskim, ul. 3 Maja 24, (pok. 01)
Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży. KOWR może rozłożyć spłatę należności na roczne raty, na okres nie dłuższy niż 5 lat, jeżeli przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości nabywca nieruchomości wpłacił co najmniej 50% jej ceny i przedłoży zabezpieczenie spłaty kwoty należności rozłożonej na raty, a jego sytuacja finansowa pozwala na spłatę tej należności.

Image things

Torzym , Lubuskie

588 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 588 000 zł
  • 588 000 za m2
Image things

Zielona Góra , Lubuskie

125 475 zł | 56,20 m2 | 1 piętro

  • cena: 125 475 zł
  • 2 233 za m2
Image things

Gorzów Wielkopolski , Lubuskie

97 950 zł | 2 pokoje | 52,50 m2

  • cena: 97 950 zł
  • 1 866 za m2