Piotrków, Lubuskie

Obiekt | 344 200 zł | 502,90 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 344 200 zł
 • Miasto: Piotrków
 • Powierzchnia: 502,90 m2
 • Województwo: Lubuskie
 • Cena za m2: 684 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 68 840 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 26496X62053635
 • Termin wpłaty wadium: 2019-03-21 - Co to znaczy?

Opis

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze
Wywieszono w miejscach zwyczajowo przyjętych w dniach od 28.02.2019 r. do 22.03.2019 r.
ZIE. WKUR.4240.112.2019.EK.2

OGŁOSZENIE O PRZETARGU działając na podstawie art. 12 ust. 3 i art. 27 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 91 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 869) i rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. z 2012 r., poz. 540) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości. Nieruchomość pochodzi ze zlikwidowanego Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Piotrowie.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zgodna z wykazem opublikowanym dnia 21.01.2019 r. w siedzibie Sekcji Zamiejscowej KOWR w Lubsku, Urzędzie Gminy w Przewozie, sołectwie w Piotrowie, Lubuskiej Izbie Rolniczej oraz siedzibie Filii Oddziału Terenowego KOWR w Zielonej Górze a także portalu www.kowr.gov.pl.
ZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ położona - województwo lubuskie, powiat żarski, gm. Przewóz, obręb Piotrów, stanowiąca działkę ewidencyjną nr: 100/2 o pow. 0,2575 ha.
Nieruchomość zlokalizowana jest w północno - zachodniej części wsi na terenie byłego PGR-u. W sąsiedztwie znajdują się bloki mieszkalne wielorodzinne. Na działce znajduje się budynek mieszkalny wielorodzinny w stanie surowym otwartym. Teren działki nieogrodzony. Kształt działki regularny - prostokątny. Teren płaski. Media: sieć wodociągowa i energetyczna w pobliżu działki. Dojazd dobry z drogi asfaltowej drogi asfaltprostokątny wielorodzinny siedztwie

Opis budynku: - powierzchnia zabudowy 502,90 m2 - powierzchnia użytkowa 1.430,00 m2 Budynek wykonany w technologii tradycyjnej (murowany z cegły kratówki i pustaków żużlobetonowych), trzykondygnacyjny, podpiwniczony. Dach pokryty papą. W budynku znajdują się 24 lokale użytkowe. Instalacja elektryczna znajdująca się w budynku - zdewastowana.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach prowadzi księgę wieczystą Kw. Nr ZG1R/00019729/0. Dział III i IV wymienionej księgi wieczystej wolne są od jakichkolwiek wpisów. Nieruchomość wolna jest od długów i obciążeń.
Nieruchomość położona jest na terenie dla którego Gmina nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z planem obowiązującym do końca 2002 r. działka położona była
65-225 - Zielona Góra, ul. Lwowska 25, Tel. 68 329 33 73, strona www.kowr.gov.pl
na terenie oznaczonym OMN/RI,II - zabudowa mieszkaniowa dla bezpośrednie obsługi fermy o niskiej intensywności zabudowy. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem E4 - ekologia, obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej (łąki i pastwiska) wyłączony z zabudowy. Gmina nie planuje zmiany przeznaczenia przedmiotowej nieruchomości.
W skład nieruchomości wchodzą:
1. Grunty o ogólnej powierzchni w tym: tereny mieszkaniowe - 0,2575 ha, -0,2575 ha, Klasy gleb: B - 2575 ha.
2. Środki trwałe: Sieć energetyczna Piotrow nr inw (LUG-1130/1]

UWAGA! Zgodnie z art. 29 ust. 4 w/w ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Krajowemu Ośrodkowi przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w okresie 5 lat, licząc od dnia nabycia od Krajowego Ośrodka.
Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostę Powiatu Żarskiego. W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Krajowego Ośrodka z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.
Oględzin przedmiotowej nieruchomości dokonać można w terminie poprzedzającym przetarg.
Przetarg odbedzie się w dniu 22 marca 2019 r. o godzinie 1130 w siedzibie OT KOWR w Gorzowie Wlkp, Filij w Zielonej Górze ul. Lwowska 25, Zielona Góra, sala nr 17,
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 344.200,00 zł brutto (słownie złotych: trzysta czterdzieści cztery tysiące dwieście złotych).

Postąpienie wynosi - 3.500,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące pięćset złotych) lub wielokrotność tej kwoty.
Wysokość wadium - 68.840,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści złotych)
Na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1221 z późn. zm.) cena zawiera podatek VAT w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami w dacie zawarcia umowy sprzedaży
Do ceny wywoławczej nieruchomości zostały doliczone koszty przygotowania jej do sprzedaży. Do dnia poprzedzającego przetarg w pok. 12 w siedzibie KOWR w Zielonej Górze można zapoznać się z postanowieniami umowy sprzedaży, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargowym.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium, w określonej wyżej wysokości, do dnia 21 marca 2019 r. przelewem bankowym na konto Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Zielona Góra nr 14 1130 1222 0030 2043 3720 0003. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej najpóźniej w dniu przetargu.
W przypadku wspólności ustawowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.
Dodatkowo uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia następujących dokumentów:
1. Oświadczenie o zapoznaniu się z nieruchomością. 2. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu. 3. Oświadczenie o braku zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Krajowego Ośrodka,
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Oświadczenie, że nie władają lub nie władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego a jeśli władały to, że na wezwanie Krajowego Ośrodka opuściły te nieruchomości. 65-225 - Zielona Góra, ul. Lwowska 25, Tel. 68 329 33 73, strona www.kowr.gov.pl
5. Osoby prawne krajowe i zagraniczne zobowiązane są do przedłożenia oryginałów
lub poświadczonych za zgodność z oryginałem:
- umowy spółki wraz ze wszystkimi zmianami, - aktualnego odpisu z rejestru handlowego,
- aktualnej listy wspólników, (termin ważności tych dokumentów upływa po trzech miesiącach od daty ich wydania).
- uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość (gdy osoby w przetargu działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są do przedłożenia pełnomocnictw upoważniających na przystąpienie do przetargu na oznaczoną nieruchomość).

Do nabycia nieruchomości przez cudzoziemców zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2278).
Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 682) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia lub użytkowania wieczystego nieruchomości, bądź do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka.
Wadium wniesione przez osobę, która wygrała przetarg, zgodnie z treścią § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 540) zalicza się na poczet ceny nabycia. Osobom, które przetargu nie wygrały zgodnie z § 9 ust. 3 w/w rozporządzenia wadium zwraca się niezwłocznie po odstąpieniu od przeprowadzenia przetargu lub zamknięciu przetargu na wskazany rachunek bankowy.
Zgodnie z § 9 ust. 5 wymienionego wyżej rozporządzenia osoba, która nie uczestniczyła w przetargu na sprzedaż danej nieruchomości, pomimo wniesienia wadium - nie może uczestniczyć w kolejnych przetargach na sprzedaż tej nieruchomości.
Zgodnie z art. 29 pkt. 3bc cytowanej ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w przetargu nie mogą brać udziału podmioty, które: 1) mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Krajowego Ośrodka, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub
2) władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania i nieruchomości tych nie opuściły. zystuguje prazeczypospostawa 2 moia wartości nieruchomości stanowiących z tytułu pozosta

UWAGA! W przetargu mogą również brać udział osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do rekompensaty w formie zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016, poz. 2042 z późn. zm.) o ile spełnią wymienione wyżej warunki i zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa przetargu.
Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do rekompensaty osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do rekompensaty w formie zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, jeżeli w terminie do 21.03.2019 r. złożą W OT KOWR w Zielonej Górze na ręce przewodniczącego komisji przetargowej:
pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży, oryginał decyzji właściwego wojewody lub zaświadczenia potwierdzających prawo do rekompensaty w formie zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych na poczet ceny sprzedaży, a w przypadku spadkobierców osób wskazanych w decyzjach lub zaświadczeniach - także postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (albo o dziele spadku) oraz dowody potwierdzające spełnienie wymogów określonych w art. 2 lub art. 3 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016, poz. 2042 z późn. zm.).
65-225 - Zielona Góra, ul. Lwowska 25, Tel. 68 329 33 73, strona www.kowr.gov.pl
Krajowy Ośrodek nie będzie mógł zrealizować prawa do rekompensaty osobie, która zgodnie z treścią decyzji lub też z adnotacją zamieszczoną na decyzji lub zaświadczeniu wybrała jako formę rekompensaty świadczenie pieniężne. Osoba uprawniona zwolniona z obowiązku wniesienia wadium w części, aby zostać dopuszczona do przetargu zobowiązana jest wnieść pozostałą część wadium na ogólnych warunkach, określonych w tym ogłoszeniu.
Decyzja lub zaświadczenie przedłożone przez uczestnika przetargu, który: wygrał przetarg - pozostaje w dyspozycji Krajowego Ośrodka do czasu zawarcia umowy sprzedaży lub uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży, - nie wygrał przetargu – zostaje zwrócona niezwłocznie.
Sprzedaż nieruchomości będzie dokonana w oparciu o przepisy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Termin i miejsce zawarcia umowy zostanie ustalony z nabywcą po zakończeniu przetargu.

UWAGA!
Zgodnie z treścią z art. 29 ust. 3g cytowanej na wstępie ustawy:
WADIUM NIE PODLEGA ZWROTOWI W PRZYPADKU, GDY: 1. Żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą, 2. Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy; 3. Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta.
Nabywca nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o pochodzeniu środków finansowych na ten cel oraz, że nie zawarł umowy przedwstępnej na zbycie tej nieruchomości. Złożone oświadczenie podlega odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Wyklucza się płatność należności jakimikolwiek wierzytelnościami.
Termin i miejsce zawarcia umowy zostaną wyznaczone po przeprowadzeniu skutecznego przetargu. Uczestnik przetargu, który go wygrał o dacie zawarcia umowy poinformowany zostanie pisemnie. Nie zawarcie umowy w wyznaczonym terminie traktowane będzie jak uchylenie się od zawarcia umowy i zgodnie z cytowanym wyżej art. 29 ust. 3g pkt 2 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa - wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
1)
W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w tym sprzedaży nieruchomości co związane jest z pozyskiwaniem danych osobowych, uprzejmie informujemy, że:
Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie (dane oferenta) i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu (dane nabywcy) jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30. W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1. Jako Administrator, w celu przeprowadzania przetargu oraz w celu ewentualnego zawarcia umowy sprzedaży, jej realizacji, dokonywania rozliczeń, windykacji należności i zawarcia innych umów w związku z realizacją tej umowy, a także w celach związanych z obowiązkiem ewidencji korespondencji kierowanej z/do KOWR I W celu obowiązku archiwizacji dokumentacji, będziemy przetwarzać dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie oraz pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu, w związku z realizacją postępowania na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U.91.2018 - j.t) i aktów wykonawczych do niej wydanych, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłanki legalności, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) dalej jako RODO. Dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie 65-225 – Zielona Góra, ul. Lwowska 25, Tel. 68 329 33 73, strona www.kowr.gov.pl archiwizacji dokumentów, oraz okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do niego. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Do danych ww, oferentów i dzierżawcy/nabywcy mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, archiwizacji, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską. Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgodnie z RODO osobom, których dane przetwarzamy w wyżej określonych celach nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawa prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO, Podanie przez oferentów danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w przetargu i zawarcia umowy po jego rozstrzygnięciu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 października 1991 r. O gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U.91.2018 - j.t) i aktów wykonawczych do niej wydanych. KOWR nie będzie podejmował decyzji wobec osób, których dane przetwarza w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. KOWR nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), ani do organizacji międzynarodowych.
3)
Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży, w szczególności pobierane tytułem taksy notarialnej oraz opłaty sądowej, ponosi Nabywający.
Przed rozpoczęciem przetargu organizator przetargu może odstąpić od jego przeprowadzenia bez
podania przyczyn. Data podpisania protokołu z przetargu jest datą zamknięcia przetargu. Uczestnik przetargu może wnieść do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zastrzeżenia na czynności przetargowe, za pośrednictwem organizatora przetargu w terminie 7 dni od dnia dokonania tej czynności. W razie stwierdzenia, iż czynności przetargowe dokonane zostały w sposób niezgodny z ustawą lub innymi przepisami, których naruszenie miało wpływ na wynik przetargu, Dyrektor Generalny unieważnia przetarg.
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń: -OT KOWR w Gorzowie Wlkp. Filii w Zielonej Górze, - Sekcji Zamiejscowej KOWR w Lubsku, - Urzędzie Gminy w Przewozie, - sołectwie w Piotrowie, - Lubuskiej Izbie Rolniczej w Zielonej Górze, - portalu internetowym www.kowr.gov.pl
ZASTEPCA DYREKTORA
Roman Jabłoński
Sporządzone przez Edytę Karpińską dnia 21.02.2019 r.
Kierownik Siarsky Specjalista
Wydzial Ksztatowania Lista ia Ustroju Rolji go Wydział Kshatpala i Gospodarenji Zasober i Gospodarowakis musoby Filia w lej Górze
Filia w opcj Górze Edyta Warpińska
65-225 - Zielona Góra, ul. Lwowska 25, Tel. 68 329 33 73, strona www.kowr.gov.pl

Image things

Żagań , Lubuskie

61 000 zł | Kawalerka | 28,84 m2 | Parter

 • cena: 61 000 zł
 • 2 115 za m2
Image things

Witnica , Lubuskie

500 000 zł | 512,60 m2

 • cena: 500 000 zł
 • 975 za m2
Image things

Lubsko , Lubuskie

39 500 zł | Kawalerka | 29,40 m2 | Parter

 • cena: 39 500 zł
 • 1 344 za m2