Lublin, Lubelskie

Obiekt | 5 400 000 zł | 4 039,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 5 400 000 zł
 • Miasto: Lublin
 • Powierzchnia: 4 039,00 m2
 • Województwo: Lubelskie
 • Cena za m2: 1 337 zł
 • Ulica: Stefczyka 5
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 540 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 26287X61564157
 • Termin wpłaty wadium: 2019-03-22 - Co to znaczy?

Opis

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków Spółka Akcyjna 00-382 Warszawa, ul. Solec 103 ogłasza przetarg ustny przeprowadzany w drodze publicznej licytacji nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie przy ul. Stefczyka 5/ Rapackiego 20.

Przedmiotem sprzedaży są:

prawo użytkowania wieczystego działek gruntu nr 47/1 o pow. 0,5937 ha, nr 47/2 o pow. 0,6096 ha, 47/3 o pow. 0,0155 ha i nr 47/4 o pow. 0,6006 ha, obręb 0018 Lemszczyzna
prawo własności budynków: biurowo-magazynowo- produkcyjnych o pow. użytkowej 4.039,00 m2;
Sprzedaż nieruchomości odbędzie się dwuetapowo:

Przedwstępna umowa przyrzeczenia sprzedaży ekspektatywy prawa rzeczowego wymienionego w pkt. a i b powyżej – wpłata zadatku w kwocie 3.340.000,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy złotych) na wskazany przez Spółkę rachunek bankowy
Sprzedaż nieruchomości umową przyrzeczoną.
Cena wywoławcza netto: 5.400.000,- zł (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy złotych).

Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony będzie wynikający z przepisów należny podatek od towarów
i usług.

Nieruchomość jest wpisana do Księgi Wieczystej KW nr LU1I/00125391/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Lublin- Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych.

Minimalne postąpienie wynosi: 54.000,- zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych).

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 22 marca 2019 r. wadium w pieniądzu w wysokości
10 % ceny wywoławczej tj. 540.000,-zł (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy złotych) na rachunek bankowy: Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w Getin Bank Polska nr 43 1560 0013 2346 5991 3000 0001. Przetarg ustny (licytacja) zostanie przeprowadzony w dniu 26 marca 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie PPKZ S.A. przy ul. Solec 103
w Warszawie.

Oględzin nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
(nr tel.690 844 733.). Wszelkie informacje o nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu: 604 978 210.

Przetarg organizowany jest zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 marca 2019 r. spółki Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w sprawie określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych, w oparciu o Regulamin zbywania składników środków aktywów trwałych przyjęty w dniu 6 marca 2019 r. oraz Regulaminem zbywania składników aktywów trwałych przyjętym w dniu 6 marca 2019 r.

Oferenci przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu:

Oryginału dowodu wpłacenia wadium.
W przypadku osób fizycznych dokumentu potwierdzającego tożsamość, a będący w związku małżeńskim również obowiązani są wskazać, czy występują w imieniu własnym, czy zamierzają nabyć nieruchomość w imieniu swoim, czy i małżonka na majątek wspólny, i wówczas obowiązani są przedstawić zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości, bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Osoba obca działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa (notarialnie potwierdzonego) .
W przypadku podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych aktualnego odpisu z KRS lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej., zaświadczenia o numerze REGON, decyzji o nadaniu numeru NIP, stosownych dokumentów potwierdzających tożsamość i upoważnienia do reprezentowania uczestnika przetargu.
Dokumentu potwierdzającego uzyskanie stosownej zgody na dokonanie określonej czynności prawnej, jeżeli przepis prawa, statut, umowa spółki, akt założycielski przedsiębiorcy itp. wymaga uzyskania zgody właściwego organu.
Oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, prawnym i technicznym przedmiotu licytacji oraz warunkami przetargu i nie wnoszą zastrzeżeń.
Oświadczenia, że oferent pokryje wszystkie koszty przeniesienia praw do sprzedawanej nieruchomości.
Oświadczenia o przejęciu wszelkich roszczeń osób trzecich wobec PPKZ SA oraz jej poprzednika prawnego dotyczących nieruchomości objętej przetargiem.
W przypadku cudzoziemca niezbędne jest przedłożenie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).
Wadium wpłacone przez uczestnika licytacji, który nie wygra licytacji, podlega zwrotowi w ciągu 21 dni licząc od dnia zakończenia przetargu, a uczestnikowi przetargu, na rzecz którego zostanie dokonane przybicie (Nabywcy), będzie zaliczone na poczet ceny nabycia. Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia przetargu. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika przetargu, który zaoferuje najwyższą cenę. Wadium przepada na rzecz PPKZ S.A. jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej lub nie weźmie udziału w przetargu.

Po zakończeniu licytacji PPKZ S.A. ustali termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i wezwie nabywcę
do stawienia się w celu zawarcia umowy przeniesienia praw objętych przetargiem. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny najpóźniej w chwili zawarcia umowy, na rachunek: Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w Getin Bank Polska nr 43 1560 0013 2346 5991 3000 0001. Wadium przepada na rzecz PPKZ S.A. jeżeli oferent, który wygra licytację, uchyli się od uiszczenia całości należności i zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie .

Wszystkie koszty i podatki związane z zawarciem umowy ponosi w całości nabywca.

PPKZ S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Image things

Lublin , Lubelskie

26 000 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 26 000 000 zł
 • 26 000 000 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

202 835 zł | 3 pokoje | 61,25 m2 | 3 piętro

 • cena: 202 835 zł
 • 3 312 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

1 014 000 zł | 817,93 m2

 • cena: 1 014 000 zł
 • 1 240 za m2