Dębowa Łąka, Kujawsko-Pomorskie

Obiekt | 151 333 zł | 510,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie Mariusz Brygin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-04-2019 o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie mieszczącego się przy ul. Wolności 19, 87-200 Wąbrzeźno, w sali nr 2 odbędzie się druga licytacja nieruchomości własnością dłużnika: , położonej przy ,Lipnica, 87-207 Dębowa Łąka, dla której Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1W/00024615/0.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana położona w Lipnicy, gmina Dębowa Łąka. Grunt położony jest przy drodze krajowej nr 15. Na gruncie znajdują się przyłącza do sieci energii elektrycznej, telefonicznej, wodociągowej oraz szambo. Jest zabudowany budynkiem gastronomiczno - usługowym z częcią mieszkalną. Urządzony parking samochodowy z kostki betonowej o pow. ok 510 mkw. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się grunty z zabudową usługowo magazynową. Pow. 4500 m2 Łączna pow. użytkowa budynków 123,34 m2. Jest to pustostan.

Suma oszacowania wynosi 227 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 151 333,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 700,00 zł.

Rękojmia powinna być wpłacona najpoźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto depozytowe:
Sądu Okręgowego w Toruniu nr 06 1130 1017 0021 1000 3290 0004 ( Bank Gospodarstwa Krajowego o. Toruń) (wpłat można dokonywać wyłącznie poprzez rachunek bankowy,od dnia 01-01-2015r. wpłaty nie są realizowane w kasach sądu)

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Pouczenie:
Osoby pozostające w związku małżeńskim posiadające wspólność majątkową, które chcą nabyć nieruchomość na licytacji komorniczej obowiązane są zgłosić się na licytację wraz z małżonkiem bądź z pisemnym upoważnieniem małżonka do nabycia licytowanej nieruchomości, upoważnienie powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.
Zgodnie z treścią art.37 par.1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania m.in. :
1) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków;
2) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego którego przedmiotem jest budynek lub lokal.
Zgodnie z art. 977. k.p.c. pełnomocnictwo do udziału w licytacji powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.

Image things

Kruszwica , Kujawsko-Pomorskie

600 000 zł | 178,00 m2

  • cena: 600 000 zł
  • 3 371 za m2
Image things

Nowa Wieś , Kujawsko-Pomorskie

200 000 zł | 584,77 m2

  • cena: 200 000 zł
  • 342 za m2
Image things

Chełmża , Kujawsko-Pomorskie

101 000 zł | Kawalerka | 28,78 m2 | 1 piętro

  • cena: 101 000 zł
  • 3 509 za m2