Białystok, Piasta II

Mieszkanie | 152 712 zł | 63,30 m2 | Parter

- 59 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

II Co 157/19Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-04-2019 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę pod adresem ul. Adama Mickiewicza 103, 15-257 Białystok w sali nr  XV, odbędzie się pierwsza licytacja    lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość o pow. użytk.57,8 m2 ( 3 pokoje z kuchnią, przedpokój,łazienka,WC) wraz z piwnicą o pow.5,5m2 oraz udziałem w wys. 6330/1400736 w nieruchomości wspólnej;  położonego pod adresem: 15-201 Białystok, ul. Warszawska 75/47, dla którego Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze BI1B/00227029/4 
Suma oszacowania wynosi 203 616,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 152 712,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 361,60 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (tj.5.04.2019r.). Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 16.00 do godz. 17.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: II Co 157/19).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Image things

Białystok , Białostoczek

197 042 zł | 71,90 m2

  • cena: 197 042 zł
  • 2 740 za m2
Image things

Białystok , Młodych

168 559 zł | 1,00 m2

  • cena: 168 559 zł
  • 168 559 za m2
Image things

Białystok , Antoniuk

107 525 zł | 2 pokoje | 46,90 m2 | Parter

  • cena: 107 525 zł
  • 2 293 za m2