Ostrowiec Świętokrzyski, Świętokrzyskie

Obiekt | 311 840 zł | 970,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Rafał Fronczek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-04-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą przy Kościuszki 1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, odbędzie się druga licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Solidarności 8, 27-400 Ostrowiec Św., dla której SĄD REJONOWY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1O/00032672/4.
Opis nieruchomości:
prawo wieczystego użytkowania działki gruntu nr 12/2 o pow. 0,1972 ha oraz budynek stanowiący odrębny przedmiot własności. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, jest zabudowana budynkiem o charakterze przemysłowym. Opis budynku: składa się z części magazynowo-warsztatowej i zaplecza biurowo-socjalnego o łącznej pow. ok. 970 m2 , które tworzą zintegrowaną całość. Budynek wymaga remontu. Do budynku przylega murowana przybudówka typu kantorek.

Suma oszacowania wynosi 467 760,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 311 840,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 46 776,00 zł. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika (złożenie następuje w chwili wpływu środków na konto komornika) lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi . Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 45 1020 2674 0000 2302 0003 2623.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Rafał Fronczek

  • cena: 677 850 zł
  • 529 za m2
  • cena: 102 169 zł
  • 1 198 za m2
Image things

Bliżyn , Świętokrzyskie

46 275 zł | 217,40 m2

  • cena: 46 275 zł
  • 213 za m2