Dębowo, Zachodniopomorskie

Mieszkanie | 47 624 zł | 2 pokoje | 76,31 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Tczewie


Andrzej Zakrzewski


Kancelaria Komornicza, Aleja Solidarności 19, Tczew, 83-110 Tczew


tel. 58 530 04 95 / fax. 58 530 04 96


Sygnatura: KM 1361/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Andrzej Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-03-2019 o godz. 09:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny, ul. Paderewskiego 18, 83-110 Tczew, pokój 1, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Dębowo 3/2, 83-135 Mała Karczma, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tczewie prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1T/00037125/5.


Suma oszacowania wynosi 63 498,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 47 623,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 349,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium SA 03 11602202 0000 0000 6196 2410.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Andrzej ZakrzewskiImage things

Człopa , Zachodniopomorskie

79 725 zł | 79,99 m2

  • cena: 79 725 zł
  • 997 za m2
  • cena: 57 821 zł
  • 1 274 za m2
Image things

Szczecin , Zachodniopomorskie

1 668 450 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 668 450 zł
  • 1 668 450 za m2