Pohulanka, Lubelskie

Dom | 46 125 zł | 20,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim Andrzej Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie egzekucyjnej prowadzonej przeciwko xxx w dniu 18 marca 2019r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim mającego siedzibę przy ul. Kard. Wyszyńskiego 5 w sali nr IV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości w postaci :
1. działki gruntowej nr 100 o pow. 0,5524 ha (użytki rolne zabudowane i grunty orne) zabudowanej budynkiem mieszkalnym o konstrukcji drewnianej o pow. zabudowy 20 m.kw. budynkami gospodarczymi drewnianymi w zwartej zabudowie o pow. zabudowy 28 m.kw. i 60 m.kw. położonej w msc. Pohulanka gm. Parczew. Suma oszacowania wynosi 61.500,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 46.125,00 zł,

Rękojmia może być również złożona w formie książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego orzeczenia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim w pokoju obsługi interesanta odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Opole Lubelskie , Lubelskie

99 750 zł | 3 pokoje | 579 000,00 m2 | Parter

  • cena: 99 750 zł
  • 0 za m2
Image things

Siennica Nadolna , Lubelskie

83 325 zł | 1,00 m2

  • cena: 83 325 zł
  • 83 325 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

121 579 zł | 2 pokoje | 33,18 m2 | 7 piętro

  • cena: 121 579 zł
  • 3 664 za m2